Par nomas tiesību piešķiršanu zemes vienībā ar kadastra apz. 8854 001 0041 (31,80 ha)

Par izsoles „Par nomas tiesību piešķiršanu zemes vienībā ar kadastra apz.
8854 001 0041 (31,80 ha)
” uzvarētāju tika atzīta SIA „Lauksaimniecība
palmas”, vien. reģ. Nr. 45403021804, kura ieguva zemes nomas tiesības uz 5
gadiem

Esam sertificēti

SC ISO 50001 m