Par nomas tiesību piešķiršanu zemes vienībā ar kadastra apz. 4694 002 0123 ar platību 11.87 ha, Auces novada Vītiņu pagasta īpašumā “Muzikanti”, kad. Nr. 4694 002 0123

Par izsoles „Par nomas tiesību piešķiršanu zemes vienībai ar kadastra apz. 46940020123, ar platību 11.87  ha, Auces novada Vītiņu pagasta īpašumā “Muzikanti”, kad. Nr. 46940020123” uzvarētāju tika atzīta Vītiņu pagasta zemnieku saimniecība “RAITI”, reģistrācijas Nr.58501019321, kura ieguva nomas tiesības uz 12 gadiem.

Esam sertificēti

SC ISO 50001 m