Izsole "Par nomas tiesību piešķiršanu zemes vienības ar kadastra apz. 88500060062 daļai 3.35 ha platībā, Dundagas novada Dundagas pagastā, īpašumā “Valsts mežs Dundaga-Austrumi”, kad. Nr. 88500180115"

Par izsoles uzvarētāju atzīta SIA "Kuršmala", reģ.Nr. 41203056224, kura iegūst tiesības slēgt zemes nomas līgumu uz 12 gadu termiņu.

Esam sertificēti

bm sertification

iso