Izsole "Par nomas tiesību piešķiršanu zemes vienības ar kadastra apz. 84800020078 daļai 15,27 ha platībā, Brocēnu novada Remtes pagastā, īpašumā “Valsts mežs Remte”, kad. Nr. 84800010057"

 

Ņemot vērā, ka Izsoles nolikumā noteiktajā termiņā (līdz 07.02.2020 plkst. 12:00) uz izsoli nav reģistrējies neviens dalībnieks, izsole atzīta par nenotikušu.

Esam sertificēti

bm sertification

iso