Izsole "Par nomas tiesību piešķiršanu zemes vienības ar kadastra apz. 84660040112 daļai 10,75 ha platībā, Saldus novada Lutriņu pagastā, īpašumā “Valsts mežs Lašupes”, kad. Nr. 84660040107"

Par izsoles uzvarētāju atzīta Zirņu pagasta zemnieku saimniecība "Saulstari", reģ.Nr. 48501018818, kura iegūst tiesības slēgt zemes nomas līgumu uz 12 gadu termiņu.

Esam sertificēti

bm sertification

iso