Izsole "Par nomas tiesību piešķiršanu zemes vienības ar kadastra apz. 64440040260 daļai 13,0 ha platībā, Grobiņas novada Bārtas pagastā, īpašumā “Valsts mežs Bārta”, kad. Nr. 64440010076"

Par izsoles uzvarētāju atzīts Māris Šenvalds, kurš iegūst tiesības slēgt zemes nomas līgumu uz 12 gadu termiņu.

Esam sertificēti

SC ISO 50001 m