Izsole "Par nomas tiesību piešķiršanu zemes vienības ar kadastra apz. 42500080047 daļai 2.15 ha platībā, Vecpiebalgas novada Dzērbenes pagastā, īpašumā “Lukstu mežs”, kad. Nr. 42500080076"

Par izsoles uzvarētāju atzīt Reini Rotkali, kurš iegūst tiesības slēgt zemes nomas līgumu uz 12 gadu termiņu.

Esam sertificēti

SC ISO 50001 m