Izsole par nomas tiesību piešķiršanu zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 548600501798001, 3.9 ha platībā, Jelgavas novada Valgundes pagastā

Par izsoles „Par zemes nomas tiesību piešķiršanu zemes vienības daļā ar kadastra apz. 5486 005 0179 8001 (Jelgavas nov., Valgundes pag.) uzvarētāju tika atzīta Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Spengole”, vien. reģ. Nr. 44103057875.

Esam sertificēti

SC ISO 50001 m