Izsole "Par nomas tiesību piešķiršanu zemei 0,26 ha platībā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 94760010054 daļā, Strenču novada Plāņu pagasta īpašumā “Valsts Mežs 94760020020”, kad.Nr. 94760020020"

Ņemot vērā, ka Izsoles nolikumā noteiktajā termiņā (līdz 02.06.2021 ieskaitot) uz Izsoli nav iesniegts neviens pieteikums, izsole atzīta par nenotikušu.

Esam sertificēti

bm sertification

iso