Izsole "Par nomas tiesību piešķiršanu nekustamajam īpašumam “Skujas”, kad.Nr. 44760030082, Daugavpils novada Nīcgales pagastā"

Par izsoles  uzvarētāju atzīts Valērijs Ašķeļaņecs, kurš iegūst tiesības noslēgt nomas līgumu par nomas maksu 175,00 EUR (viens simts septiņdesmit pieci euro un nulle centi) gadā, neieskaitot Nekustamā īpašuma nodokli 1.5% no kadastrālās vērtības un pievienotās vērtības nodokli 21% apmērā, ko maksā papildus.

Esam sertificēti

bm sertification

iso