Izsole "Par nomas tiesību piešķiršanu lauksaimniecības zemei 5,45ha platībā, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 40760060190, Rundāles novada Rundāles pagasta īpašumā “Mieleikas meži”, kad.Nr. 40760010061"

Par izsoles uzvarētāju, kas iegūst tiesības slēgt nomas līgumu uz 12 gadu termiņu, atzīta

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Apogs", reģistrācijas Nr. 43603040091, kura piedāvājusi augstāko nomas maksu 601,00 EUR (seši simti viens euro un nulle centi) gadā, neieskaitot Nekustamā īpašuma nodokli 1.5% no kadastrālās vērtības un pievienotās vērtības nodokli 21% apmērā, ko maksā papildus

Esam sertificēti

bm sertification

iso