Izsole "Par nomas tiesību piešķiršanu lauksaimniecības zemei 3,78 ha platībā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 62960070048 daļā, Kuldīgas novada Vārmes pagasta īpašumā “Valsts mežs Vārme”, kad.nr. 62960010046"

Par izsoles uzvarētāju atzīta SIA DRUVNIEKS, reģ.Nr.42103073369, kura iegūst tiesības noslēgt nomas līgumu par nosolīto nomas maksu 530,00 EUR (pieci simti trīsdesmit euro un nulle centi) gadā, neieskaitot Nekustamā īpašuma nodokli 1.5% no kadastrālās vērtības un pievienotās vērtības nodokli 21% apmērā, ko maksā papildus.

Esam sertificēti

bm sertification

iso