Izsole "Par nomas tiesību piešķiršanu lauksaimniecības zemei 13,1ha platībā, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 36480080040, Apes novada Gaujienas pagasta īpašumā "Valsts mežs 36480080350", Kad. nr. 36480080350"

Par izsoles uzvarētāju atzīta Gaujienas pagasta zemnieka saimniecība "Alkšņupes", kura piedāvājusi nomas maksu 630,00 EUR un iegūst tiesības slēgt zemes nomas līgumu uz 12 gadu termiņu.

Esam sertificēti

bm sertification

iso