Izsole "Par nomas tiesību piešķiršanu lauksaimniecības zemei 11.79 ha platībā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 88820060041 daļā, Rojas novada īpašumā “Valsts mežs Ģipka”, kad.nr. 88820040148"

Par izsoles uzvarētāju atzīta SIA "Rojupes Silmači", reģ.Nr. 46103003508, kura iegūst tiesības noslēgt nomas līgumu par nomas maksu 1061,00 EUR (viens tūkstotis sešdesmit viens euro un nulle centi) gadā, neieskaitot Nekustamā īpašuma nodokli 1.5% no kadastrālās vērtības un pievienotās vērtības nodokli 21% apmērā, ko maksā papildus.

Esam sertificēti

bm sertification

iso