Atkārtota rakstiska izsole "Par nomas tiesību piešķiršanu ūdenstilpes daļai 2,52ha platībā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 62840060451 daļā, Kuldīgas novada Rumbas pagastā, nekustamajā īpašumā “Valsts mežs Rumba”, kadastra

Ņemot vērā, ka Izsoles nolikumā noteiktajā termiņā uz Izsoli nebija reģistrējies neviens dalībnieks, izsole atzīta par nenotikušu.

Esam sertificēti

bm sertification

iso