Atkārtota izsole "Par nomas tiesību piešķiršanu zemes vienības ar kadastra apz. 6450 001 0037 daļai 13.94ha platībā, Durbes novada Dunalkas pagasta īpašumā “Valsts mežs Dunalka”, kad. Nr. 6450 001 0037"

Par nomas tiesību piešķiršanu zemes vienības ar kadastra apz. 6450 001 0037 daļai 13.94 ha platībā, Durbes novada Dunalkas pagasta īpašumā “Valsts mežs Dunalka”, kad. Nr. 6450 001 0037 izsoles uzvarētāju atzīta Liepājas rajona Vērgales pagasta zemnieku saimniecība "MAZGRĀVERI", reģistrācijas Nr. 42101004362, kura iegūst tiesības noslēgt zemes nomas līgumu uz 12 gadu termiņu.

Esam sertificēti

SC ISO 50001 m