Atkārtota izsole "Par nomas tiesību piešķiršanu zemes vienības ar kadastra apz. 64420020080 daļai (ūdenstilpe) 2,17 ha platībā, Aizputes novada Aizputes pagasta īpašumā “Valsts mežs Dopors”, kad. Nr. 64420020080"

Ņemot vērā, ka Izsoles nolikumā noteiktajā termiņā uz Izsoli nebija reģistrējies neviens dalībnieks, izsole atzīta par nenotikušu.

Esam sertificēti

bm sertification

iso