Atkārtota izsole "Par apbūves tiesību piešķiršanu zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 90500051156 daļai 1,50 ha platībā, Engures novada Engures pagasta nekustamajā īpašumā “Valsts mežs Engure”, kadastra Nr. 90500051038"

Ņemot vērā, ka Izsoles nolikumā noteiktajā termiņā (līdz 21.01.2021 ieskaitot) uz Izsoli nav reģistrējies neviens dalībnieks, izsole atzīta par nenotikušu.

Esam sertificēti

bm sertification

iso