Par apbūves tiesības piešķiršanu nekustamā īpašuma “Valsts mežs Pope”, kadastra Nr. 9856 001 0067, kas atrodas Ventspils novada Popes pagastā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9856 003 0323 daļās - zemes vienības daļā ar kadastr

 

 • Izsoles objekts - tiesības slēgt apbūves tiesības līgumu par AS „Latvijas valsts meži” valdījumā esošu valsts zemi 1,2650 ha platībā, kas atrodas Ventspils novada Popes pagastā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9856 003 0323 daļās - zemes vienības daļā ar kadastra apzīmējumu 9856 003 0323 8003 (0,2501 ha platībā) un zemes vienības daļā ar kadastra apzīmējumu 9856 003 0323 8004 (1,0147 ha platībā) (turpmāk - Zeme).
 • Zemes nodošanas apbūves tiesībai mērķis – vienas vēja elektrostacijas ar nominālo jaudu ne mazāku par 2,5 MW un saistīto inženierbūvju būvniecība un ekspluatācija, ievērojot šādus papildus nosacījumus:
 • -      būvniecības ieceres dokumenti un būvprojekts jāizstrādā, ievērojot būvniecību reglamentējošos normatīvos aktus un tehniskās prasības. Dokumentācija pirms iesniegšanas būvvaldē jāsaskaņo ar Apbūves tiesības piešķīrēju un pirms būvniecības uzsākšanas jābūt saņemtai būvatļaujai, kas nav vecāka par Apbūves tiesības līguma spēkā stāšanās datumu;

  -      jāsaņem AS “Augstsprieguma tīkls” apliecinājums par plānotās darbības iespējamību un būvniecības ieceres dokumenti jāizstrādā atbilstoši AS “Augstsprieguma tīkls” izsniegtiem nosacījumiem vēja elektrostacijas un saistītās infrastruktūras projektēšanai un būvniecībai elektrisko tīklu gaisvadu līnijas ar nominālo spriegumu 330 kilovolti ekspluatācijas aizsargjoslā;

  -      jāveic ietekmes uz vidi sākotnējā novērtējuma vai ietekmes uz vidi novērtējuma process un normatīvos aktos noteiktā kārtībā jāsaņem paredzētās darbības akcepts;

  -      jānodrošina plānotās darbības atbilstību Ventspils novada teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem - teritorijas plānojumam un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem, nepieciešamības gadījumā atbilstoši Ventspils novada pašvaldības lēmumam jāizstrādā lokālplānojums vai detālplānojums plānotās darbības realizācijai;

  -      pirms elektroenerģijas ražošanas un tirdzniecības uzsākšanas normatīvos aktos noteiktā kārtībā jāsaņem Atļauju elektroenerģijas ražošanas jaudu palielināšanai vai jaunu ražošanas iekārtu ieviešanai, tai skaitā jāreģistrējas elektroenerģijas ražotāju un tirgotāju reģistrā.

 • Apbūves tiesības līguma termiņš 30 (trīsdesmit) gadi.
 • Izsoles objekta sākumcena ir ne mazāk kā 3.00% (trīs, komats nulle procenti) no ieņēmumiem par vēja elektrostacijas saražoto elektroenerģiju, bet ne mazāk kā 2819,00 EUR (divi tūkstoši astoņi simti deviņpadsmit euro un nulle centi) par katru plānotās vēja elektrostacijas nominālās jaudas MW gadā, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli (turpmāk - PVN ) un nekustamā īpašuma nodokli (turpmāk - NĪN).
 •  Reģistrācijas maksa un drošības nauda: Reģistrācijas maksa – 50,00 EUR, drošības nauda – 7000,00 EUR

  Izsoles norises vieta un laiks 2019.gada 22.jūlijā, AS „Latvijas valsts meži” klientu centrā Vaiņodes ielā 1, Rīgā

  Izsoles norises laiks plkst. 14:30

  Dalībnieku reģistrācija izsolei no plkst.14:00 - 14:30

   Izsoles objekta apskate: sazināties ar Nekustamo īpašumu pārvaldes Zemes lietojuma speciālisti  Solvitu Vieško, tālruņa Nr. 27034192, s.viesko@lvm.lv ;

  Par izsoles noteikumiemsazināties ar Nekustamo īpašumu pārvaldes vecāko juriskonsultu Māri Eisaku, m.eisaks@lvm.lv, tālr. 67610015.

   


  Esam sertificēti

  SC ISO 50001 m