Izsole "Par nomas tiesību piešķiršanu zemes vienības ar kadastra apz. 4068 001 0034 daļai 25.49ha platībā, Bauskas novada Īslīces pagasta īpašumā “Rugāji”, kad. Nr. 4068 001 0034"

Nomas līguma termiņš - 12 gadi.

Zemes iznomāšanas mērķis - lauksaimnieciskā ražošana.

 Reģistrācijas maksa un drošības nauda: Reģistrācijas maksa – 25,00 EUR, drošības nauda – 2000,00 EUR

Izsoles norises vieta un laiks 2019.gada 26.jūlijā, AS „Latvijas valsts meži” Vidusdaugavas klientu centrā Blaumaņa ielā 3, Kokneses pagastā, Kokneses novadā.

Izsoles norises laiks plkst. 12:00

Dalībnieku reģistrācija izsolei no plkst.11:30 - 12:00

 Izsoles objekta apskate: sazināties ar Nekustamo īpašumu pārvaldes Zemes lietojuma speciālisti Silvu Krieviņu, tālruņa Nr. 29373055, s.krievina@lvm.lv

Par izsoles noteikumiemsazināties ar Nekustamo īpašumu pārvaldes vecāko juriskonsultu Māri Eisaku, m.eisaks@lvm.lv, tālr. 67610015.


Esam sertificēti

SC ISO 50001 m