Izsole "Par nomas tiesību piešķiršanu nekustamā īpašuma “Valsts mežs Užava”, kad. Nr. 98780060145, kas atrodas Ventspils novada Užavas pagastā, zemes vienības ar kadastra apz. 9878 007 0133 daļā, ar platību 0.92 ha"

 

 

Nomas līguma termiņš - 12 gadi.

Zemes iznomāšanas mērķis - teritorijas uzturēšana un labiekārtošana rekreācijai nekomerciālos nolūkos.

Reģistrācijas maksa 25 EUR, drošības nauda 330 EUR.

Izsoles norises vieta un laiks: 2019.gada 17.septembrī AS „Latvijas valsts meži” Vaiņodes ielā 1, Rīgā.

Reģistrācija izsolei no plkst. 13:30 - 13:45

Izsole plkst. 13:45

Izsoles objekta apskate dabā - sazināties ar Nekustamo īpašumu pārvaldes Zemes lietojuma speciālisti Solvitu Vieško, tālruņa Nr. 27034192, s.viesko@lvm.lv ;

Par Izsoles noteikumiem sazināties ar Nekustamo īpašumu pārvaldes vecāko juriskonsultu Māri Eisaku, tālruņa Nr. 67610015, m.eisaks@lvm.lv.

 


Esam sertificēti

SC ISO 50001 m