Atkārtota izsole "Par nomas tiesību piešķiršanu zemes vienības ar kadastra apz. 3864 009 0120 daļā, ar platību 0.3 ha, Rugāju novadā, Lazdukalna pagastā, īpašumā “Augstkalnes”, kad. Nr. 3864 009 0120"

Nomas līguma termiņš - 12 gadi.

Zemes iznomāšanas mērķis - Nekustamā īpašuma izmantošana un uzturēšana.

Reģistrācijas maksa 25 EUR, drošības nauda 250 EUR.

Izsoles norises vieta un laiks: 2019.gada 26.septembrī AS „Latvijas valsts meži” Vidusdaugavas klientu centrā Blaumaņa ielā 3, Kokneses pagastā, Kokneses novadā.

Reģistrācija izsolei no plkst. 10:00 - 10:15

Izsole plkst. 10:15

Izsoles objekta apskate dabā - sazināties ar Nekustamo īpašumu pārvaldes Zemes lietojuma speciālisti Ingrīdu Vigupi; tālruņa Nr. 26313204, i.vigupe@lvm.lv;

Par Izsoles noteikumiem sazināties ar Nekustamo īpašumu pārvaldes vecāko juriskonsultu Māri Eisaku, tālruņa Nr. 67610015, m.eisaks@lvm.lv.


Esam sertificēti

SC ISO 50001 m