Meža apsaimniekošanas plāns ir pamats efektīvai un ilgtspējīgai meža apsaimniekošanai. Tas izstrādāts, ievērojot valstī pastāvošo likumdošanu, ratificētās starptautiskās konvencijas un citus dokumentus.

 

 Aizsargājamo dzīvnieku sugu saraksts  
 
 Aizsargājamo vaskulāro augu, sēņu, ķērpju sugu saraksts  

 Interešu grupas 

 Interešu grupu priekšlikumi 

 Vadlīnijas medņu populācijas novērtēšanai un dzīvotņu apsaimniekošanai