Mežsaimniecības ietekme uz meža un saistīto ekosistēmu pakalpojumiem (2020. gads).

Mežsaimniecības ietekme uz meža un saistīto ekosistēmu pakalpojumiem (2020. gads).

 

Piecu gadu laikā veikta izpēte četros pētījumu virzienos: meža ekosistēmu pakalpojumi un mežsaimniecības un meža infrastruktūras attīstības ietekme uz vidi dažādos telpiskos līmeņos, ilgtspējīgi intensificētas mežsaimniecības īstermiņa un ilgtermiņa ietekme, meža nekoksnes produktu pieejamība un izmantošana, kā arī meža rekreatīvā un estētiskā nozīme. Izstrādāta meža ekosistēmu pakalpojumu novērtēšanas metodika. Kvantificēta kompleksas meža apsaimniekošanas ietekme uz ūdens kvalitāti lokālā un sateces baseina mērogā. Pētīta dažādas intensitātes biomasas izvākšanas, tajā skaitā celmu izstrādes ietekme uz barības vielu nodrošinājumu, sakņu piepes sastopamību un bioloģiskās daudzveidības rādītājiem, tajā skaitā saproksilofīto vaboļu, sūnu un ķērpju, kā arī sēņu sastopamību. Analizēta celmu izstrādes un liela mēroga mežizstrādes ilgtermiņa ietekme uz meža ekosistēmu. Noskaidroti Latvijas iedzīvotāju paradumi meža nekoksnes produktu ieguvē, kā arī izstrādāti modeļi nozīmīgāko meža ogu potenciālās ražas aprēķināšanai. Izpētītas Latvijas iedzīvotāju rekreācijas preferences dažādos gadalaikos, kā arī noskaidroti pievilcīgākie un mazāk pievilcīgie meža ainavu tipi. Izstrādāti modeļi meža noturības pret rekreācijas slodzēm aprēķināšanai, meža rekreatīvās vērtības aprēķināšanai, kā arī meža vizuālās kvalitātes novērtēšanai.

Pētījumus pēc AS "Latvijas valsts meži" pasūtījuma veica LVMI Silava pētnieku komanda vadošās pētnieces Zanes Lībietes vadībā.

 

Pētījuma dokumenti
30 • 06 • 2021Gala pārskats_Ekosistemu_pak_2016-2020 Lasīt tagad 
Esam sertificēti
BM certification iso