17 • 11 • 2022

LVM vēl nebijušā apjomā atjauno pelēkās kāpas

ovisi

AS “Latvijas valsts meži” (LVM) kopumā gandrīz 70 hektāru kopplatībā divās īpaši aizsargājamās dabas teritorijās Natura 2000 – dabas liegumā “Užava” un “Ovīši” –Ziemeļkurzemes reģionā atjauno Eiropas Savienības nozīmes prioritāru, retu un aizsargājamu piejūras kāpu biotopu – pelēkās kāpas. Šāda apjoma un sarežģītības pelēko kāpu pilna atjaunošana Latvijā tiek īstenota pirmo reizi.

Pelēko kāpu pastāvēšana ir atkarīga no regulāriem dabiskiem traucējumiem, ja tādu nav, tos mērķtiecīgi jāimitē cilvēkam.

“Mazinoties nepieciešamajai smilšu pārpūšanai, pelēkajās kāpās pakāpeniski uzkrājas barības vielas, tās aizaug ar krūmiem un kokiem. Tieši aizaugšana apdraud šī retā biotopa pastāvēšanu, jo izzūd atklāto kāpu ainava un nepieciešamie dzīves apstākļi ļoti retām gaismu mīlošām dzīvnieku un augu sugām, kā smiltāja neļķe, pļavas silpurene u.c. Tāpēc “Ovīšos” teju 20 hektāros un “Užavā” 50 hektāros darbu gaitā pelēkās kāpas tiek atbrīvotas no aizauguma – priedēm un krūmiem –,  tā atjaunojot atklātas platības,” skaidro LVM vides projektu vadītāja Ieva Rove.

Ar tehnikas palīdzību

Lai nodrošinātu kvalitatīvu rezultātu, visi pelēko kāpu atjaunošanas darbi ir sertificēta dabas eksperta ar ilggadēju pieredzi kāpu biotopos plānoti un uzraudzīti, tāpat tie saskaņoti ar atbildīgajām institūcijām.

Apjomīgie pelēko kāpu atjaunošanas darbi nav iespējami bez tehnikas izmantošanas. “Ovīšos” mežizstrādes darbi gandrīz noslēgušies, tie zari, kas sagatavoti kaudzēs, nākamā gada sākumā tiks sadedzināti uz vietas, lai nodedzinātu arī biotopam liekās barības vielas un atsegtu atklātu smilti, kuru apspīdēt saulei, lai te labi justos retās saulmīļu sugas. Savukārt “Užavā” mežizstrādes darbus plānots uzsākt decembrī.

dji 0019

“Veicot tik atbildīgu darbu Natura 2000 teritorijā, pastāvīgi tiek uzraudzīta darbu izpilde gan vides norādījumu, gan teritorijas reljefa un seguma dēļ. Iepriekš rūpīgi plānojam drošu un efektīvu tehnoloģisko koridoru izveidi, atzīmējot vietas, kur tehnika drīkst un kur nedrīkst pārvietoties,” skaidro LVM Ziemeļkurzemes reģiona mežizstrādes vadītājs Lauris Gumskis.

“Ovīšu” teritorijā darbu gaitu ietekmējis arī militārais piesārņojums. Padomju laikos te bijusi militārās piejūras zonas sakaru līnija – visa objekta garumā savulaik stiepusies kabeļu līnija. Lai darbus varētu veikt kvalitatīvi un stieples neietekmētu tehnikas darbību, pirms darbu uzsākšanas tika savākti un izvesti telefonvadi aptuveni 500 metru garumā.

Atjaunota ainava

Pelēko kāpu biotopa vērtība ir arī īpašā piejūras ainava, ko tās rada – tā ir atklāta un plaša, ar retām priedēm un atklātiem smilts laukumiem. Darbu gaitā saglabātas smiltīs ieputinātās, bioloģiski vecās un lielās priedes un to grupas, kadiķi, kā arī citi parkveida ainavas struktūru elementi. Turklāt atstātās priedes ir ne vien nozīmīgas no dabas daudzveidības viedokļa, bet arī ar lielu ainavisko vērtību.

“Ovīši” un “Užava” ir divas no 14 īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, kur LVM līdz 2023. gada nogalei Eiropas Savienības līdzfinansēta Kohēzijas fonda projekta “Apsaimniekošanas pasākumu veikšana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos biotopu un sugu aizsardzības stāvokļa uzlabošanai” (Nr.5.4.3.0/20/I/001) ietvaros uzlabo un atjauno dažādus ES nozīmes biotopus.

koh logo 002

Lasīt vairāk: