05 • 04 • 2021

Meža nozare paraksta sadarbības memorandu ar mērķi kāpināt bioekonomikas īpatsvaru Latvijas tautsaimniecībā

daudzpakapju mezs2 maza

AS “Latvijas valsts meži” (LVM) un meža nozares nevalstiskās organizācijas pārstāvošā Latvijas Kokrūpniecības federācija (LKF) ir parakstījusi sadarbības memorandu ar mērķi kāpināt atjaunojamo resursu un bioekonomikas īpatsvaru Latvijas tautsaimniecībā.

Memorandā izvirzīti trīs stratēģiskie nozares mērķi:

 • līdz 2030. gadam dubultot pievienoto vērtību uz vienu darba vietu meža nozarē;
 • līdz 2030. gadam palielināt meža nozares saražotās produkcijas vērtību divas reizes;
 • veidot mežaudzes par 25 % ražīgākas.
 • Memorandu parakstījušās organizācijas un uzņēmumi apņemas koordinēti sadarboties šo stratēģisko meža nozares un Nacionālā attīstības plāna (NAP2027) mērķu sasniegšanā.

  Lai sasniegtu stratēģiskos mērķus, meža nozare apņemas veicināt uz zinātnes atziņām balstītu meža kopšanas modeļu ieviešanu Latvijā un tādu mežu apsaimniekošanas prakses attīstīšanu, kas nodrošina siltumnīcefekta gāzu emisiju mazināšanu. Ir jāpalielina Latvijas mežu devums globālo klimata pārmaiņu mazināšanā un atjaunojamo resursu izmantošana. Ir jāveicina plašāka atjaunojamo koksnes materiālu izmantošana, piemēram, jāatbalsta koka māju būvniecība, tai skaitā izveidojot koka augstceltņu būvniecības programmu.

  Mežsaimniecības un bioekonomikas produktu radīšana un izmantošana ir viens no stūrakmeņiem, lai noturētu un attīstītu ražošanu Latvijas reģionos, kas savukārt mazinātu reģionālas depopulācijas tendences. Progresīvas darba vietas un labu ienākumu gūšanas iespējas ārpus Rīgas veicinās taisnīgāku ienākumu sadali un līdzsvarotāku valsts ekonomisko attīstību.

   SADARBĪBAS MEMORANDS.PDF 

  “Mūsu uzņēmuma darbs ir vērsts uz to, lai meži tiktu apsaimniekoti Latvijas valsts un sabiedrības labā, sniedzot lielāko vērtību, ko var radīt ilgtspējīga meža apsaimniekošana. Atbilstoši arī memoranda mērķi ir vērsti uz to, lai kāpinātu meža resursu izmantošanas efektivitāti un vairotu sabiedrības ilgtermiņa ieguvumus no atjaunojamo dabas resursu izmantošanas,” norāda AS “Latvijas valsts meži” prezidents Roberts Strīpnieks.

  “Meža nozare ir viens no tiem Latvijas tautsaimniecības sektoriem, kuru gudri attīstot ir iespējams gūt ļoti daudzveidīgas ilgtermiņa dividendes visas valsts mērogā. Tās ir labi apmaksātas darba vietas visas valsts teritorijā, tie ir tradicionāli un inovatīvi eksporta produkti, un tā ir iespēja pilnvērtīgi atpūsties koptos un labi apsaimniekotos Latvijas mežos. Meža nozarei ir pa spēkam būt gan par vienu no vadošajiem sektoriem Latvijas iedzīvotāju kopējās labklājības palielināšanā, gan arī palīdzēt pildīt Latvijas saistības Eiropas zaļā kursa ietvaros. Kopti un kārtīgi apsaimniekoti meži vienlaikus ir gan atjaunojams ilgtermiņa dabas resurss, gan arī izcils ogļskābās gāzes piesaistes veids,” norāda Latvijas Kokrūpniecības federācijas prezidents Indulis Kovisārs.

  LVM ir lielākais mežsaimniecības uzņēmums Latvijā un veic valsts meža zemes apsaimniekošanu un aizsardzību. LVM pamatuzdevums ir nodrošināt ilgtspējīgu meža īpašumu apsaimniekošanu, veicinot sakārtotas dabas, sociālās un biznesa vides izveidi.

  LKF pārstāv vadošās meža nozares nevalstiskās organizācijas Latvijā: Latvijas Mežizstrādātāju savienību, Latvijas Neatkarīgo mežizstrādātāju asociāciju, Latvijas Biomasas asociāciju, Latvijas Kokapstrādes uzņēmēju un eksportētāju asociāciju, asociāciju “Latvijas Koks”, Latvijas Kokmateriālu ražotāju un tirgotāju asociāciju, Mēbeļu ražotāju asociāciju Latvijā un Latvijas koka būvniecības klasteri. 

   

  Lasīt vairāk: