03 • 12 • 2019

Atpūsties mežā bez motorizētiem transportlīdzekļiem

zime uzlabots

Arvien biežāk dabā gājēju atpūtu izjauc motorizēto transportlīdzekļu – motociklu vai kvadriciklu – vadītāji mežā, kuri brauc ārpus ceļiem un dabiskām brauktuvēm. AS “Latvijas valsts meži” (LVM) darbinieki ir izvietojuši informatīvas zīmes vietās, kur biežāk sastopami pārgalvīgie braucēji, aicinot būt atbildīgiem, rūpēties par savu un apkārtējo drošību un saudzēt dabas vērtības un augstvērtīgās mežaudzes. Motorizēto transportlīdzekļu atstātās pēdas posta zemsedzi, bojā augsnes virskārtu, kā arī var izpostīt infrastruktūras objektus, vēstures liecības, un izraisīt postošus ugunsgrēkus, jo īpaši meža ugunsnedrošajā laikposmā.

“Cilvēki, kuri bez saskaņojuma pārvietojas pa mežu ar mehanizētiem transportlīdzekļiem, visbiežāk nezina par teritorijā esošajām vērtībām un to aizsardzībai nepieciešamajiem pasākumiem. Savukārt LVM, ilgtspējīgi īstenojot meža apsaimniekošanas darbu, sadarbojas ar dabas ekspertiem, kuri izvērtē plānoto mežsaimniecības darbu ietekmi uz apkārtējo vidi, lai pasargātu dabas vērtības no saimnieciskās darbības ietekmes,” skaidro LVM Mežkopības plānošanas vadītājs Edmunds Linde.

img 20170121 085517

Meža zemsedzē ir sastopamas retas un aizsargājamas augu, sūnu un ķērpju sugas, kas mēdz būt īpaši jutīgas pret nobradāšanu un izbraukāšanu, tās aug lēni, bieži vien spēj atjaunoties tikai daudzu gadu laikā.  Nozīmīgas retu un aizsargājamu sūnu, ķērpju, piepju un bezmugurkaulnieku sugu dzīvotnes ir arī lielas koku kritalas, kas tiek iznīcinātas, tās šķērsojot ar mehanizētiem transportlīdzekļiem. Īpaši nelabvēlīgi izbraukāšana ietekmē stāvas nogāzes un kāpas. Iznīcinot dabisko zemsedzi un uzirdinot augsnes virskārtu, nogāzes tiek pakļautas augsnes erozijai vēja un ūdens ietekmē, dabiskā veģetācija ilgstoši nespēj atjaunoties.

Mežos ir teritorijas, kas nozīmīgas īpaši aizsargājamu putnu, piemēram, melnā stārķa un dažādu sugu ērgļu ligzdošanai, tāpēc tur noteikti saimnieciskās darbības ierobežojumi, lai neradītu traucējumu. Motorizētu transportlīdzekļu pārvietošanās mežā rada lielu troksni, kas tramīgos putnus izbiedē un apdraud to sekmīgu ligzdošanu.

Meža likuma 5. pantā noteikts, ka  transportlīdzekļus atļauts lietot, tikai pārvietojoties pa ceļiem un dabiskām brauktuvēm, izņemot pārvietošanos meža aizsardzības, valsts aizsardzības vai sabiedrības drošības uzdevumu veikšanai, kā arī meža apsaimniekošanas darbu veikšanai, saskaņojot ar meža īpašnieku vai tiesisko valdītāju. Likumā ir arī noteikts, kas ir dabiska brauktuve,  proti, ne vairāk kā četrus metrus plata neizbūvēta brauktuve meža apsaimniekošanas un aizsardzības vajadzībām.

 dsc 9210

Arī derīgo izrakteņu ieguves vietās, kur bez saskaņojuma atrasties ir aizliegts, neatļauti braucot ar motorizētiem transportlīdzekļiem, tiek sajauktas minerālo materiālu krautnes, bojāts ieguves vietu aprīkojums, tiek apdraudēta cilvēku drošība un nodarīti zaudējumi īpašniekam. Pēc derīgo izrakteņu ieguves pabeigšanas ieguves vietas tiek rekultivētas, bieži rekultivācija tiek uzsākta jau ieguves laikā.

Īpaši bīstama ir motorizēto transportlīdzekļu izmantošana kūdras ieguves vietās sausā laikā un ugunsbīstamajā periodā, jo var izcelties ugunsgrēks, radot būtisku apdraudējumu dabai.

Lasīt vairāk: