FSC MEŽA APSAIMNIEKOŠANAS SERTIFIKĀCIJA

 

LVM realizētās meža apsaimniekošanas atbilstību FSC sertifikācijas standartiem veic pasaulē plaši pazīstamas starptautiskas sertifikācijas organizācijas: SCS Global Services, Soil Association Certification, SGS Société Générale de Surveillance SA.

FSC meža apsaimniekošanas sertifikātus ir saņēmuši AS “Latvijas valsts meži” Dienvidlatgales (prečzīmes licences kods FSC-C109954), Dienvidkurzemes (prečzīmes licences kods FSC-C109953), Ziemeļlatgales (prečzīmes licences kods FSC-C136825) un Austrumvidzemes (prečzīmes licences kods FSC-C136826) reģioni.

KOKSNES PIEGĀŽU ĶĒDES SERTIFIKĀCIJA

Piegādes ķēdes vadības sistēmas izveide un īstenošana ir veids kā AS LVM spēj efektīvi kontrolēt sortimentu ražošanas sistēmu un demonstrēt klientiem kokmateriāla izcelsmi.

LVM Mežsaimniecība, Koksnes produktu ražošana un piegāde (KPRP) apņemas kontrolēt koksnes izcelsmes avotus, kā arī ieviest un uzturēt piegāžu ķēdes standartos minētās prasības, tai skaitā (prečzīmes licences kods FSC-C021123):

 • likumīgi izstrādāt koksni, atbilstoši nacionālās likumdošanas prasībām, t.sk. saskaņā ar spēkā esošajiem tirdzniecības un muitas tiesību aktiem (cik tālu tas attiecās uz mežsaimniecības nozari)
 • mežizstrādes procesu veikt meža platībās, kurās netiek pārkāptas Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētās cilvēku tiesības un kurās nepastāv lielas nozīmes konflikti saistībā ar zemes īpašumtiesībām vai zemes lietošanas tiesībām, kas iever liela skaitu ieinteresētās puses un par kura risināšanas procesu nav vienojušās iesaistītās puses
 • neveikt mežizstrādi aizsargājamās meža platībās, kurās meža apsaimniekošanas aktivitāšu rezultātā var tikt apdraudētas aizsargājamās dabas vērtības, kuru identificēšana ir veikta atbilstoši starptautiskās un nacionālās likumdošanas, kā arī uzņēmumā izstrādātām vides novērtēšanas procedūrām un prasībām
 • neiegādāties kokus no teritorijām, kuras ir pārveidotas par plantācijām vai platībām, kuras nav paredzēts izmantot kā mežus
 • neiegādāties koksni no meža, kurā aug ģenētiski modificēti koki
 • nepārkāpt jebkādu no SDO pamatkonvencijām, kuras noteiktas SDO deklarācijā „Par pamatprincipiem un tiesībām darbā”
 • neiegādāties konflikta koksni (saskaņā ar PEFC CoC standarta prasībām)

AS LVM MS KPRP vadības un uzņēmēju darba izpildes nosacījumi:

 • nenodarbina personas, kas jaunākās par 15 gadiem, saskaņā ar LR Darba likuma prasībām
 • neizmanto padotos darbiniekus piespiedu darbā
 • nodarbinātībā un profesijas izvēlē nav diskriminācijas
 • neaizliedz tieši vai netieši brīvi apvienoties, izvēlēties pārstāvjus un veikt sarunu procedūru ar darba devēju
 • nodrošina tādus darba apstākļus, kas neapdraud padoto darbinieku veselību un drošību, saskaņā ar LR normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un LVM izstrādātajām procedūrām Darba aizsardzības jomā
 • nodrošina apsaimniekojamos mežos bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu un iespēju robežās samazina
  saimnieciskās darbības ietekmi uz vidi, saskaņā ar LVM Vides politikas un stratēģijas mērķiem

 Lai iegūtu vairāk informācijas par FSC sertifikāciju, sekojiet līdz mājas lapā www.fsc.org.

 SGS Qualifor pagaidu standarts Latvijai 

 Soil Association FSC pagaidu standarts Latvijai 

Esam sertificēti
BM certification iso