Tehnoloģijas meža apsaimniekošanas procesu efektivitātes paaugstināšanai (2021. gads)

Tehnoloģijas meža apsaimniekošanas procesu efektivitātes paaugstināšanai (2021. gads)

Pētījumu programmas aktualitāti nosaka nepieciešamība izmantot mūsdienīgus plānošanas instrumentus un saudzīgas mežizstrādes tehnoloģijas, lai nodrošinātu koksnes resursu pieejamību, vienlaicīgi mazinot mežizstrādes negatīvo ietekmi uz vidi. Pētījumu programmas mērķis ir palielināt meža apsaimniekošanas procesu efektivitāti, aprobējot uzņēmumā līdz šim neizmantotas, taču tirgū pieejamas vai no jauna izstrādājamas tehnoloģijas.

Pētījumu programma, atbilstoši AS “Latvijas valsts meži” zinātniskās izpētes pasūtījumam, strukturēta 3 pētnieciskajos uzdevumos.

 • Meža biokurināmā ražošanas un piegāžu tehnoloģiju pilnveidošana un aprobācija.
 • Meža tehnikas monitoringa sistēmu un datu automatizētās apstrādes instrumentu pilnveidošana un ieviešana ražošanā.
 • Automatizētas sistēmas izveide meža taksācijas rādītāju noteikšanai un kopšanas ciršu kvalitātes novērtēšanai.
 • Pētījuma uzdevumā “Enerģētiskās koksnes uzglabāšana krautuvēs”, atbilstoši plānotajam, izstrādāta pētījuma metodika, kā arī uzsākta 2022. gada plānoto uzdevumi izpilde, uzsākot enerģētiskās koksnes kaudžu monitoringu.

  Pētījuma uzdevumā “Forvardera greifera svari koksnes biokurināmā apjoma noteikšanai” izstrādāta metodika, kā arī veikta tās aprobācija ar vienu svaru komplektu. Noskaidrots, ka papildus masas uzskaitei būs iespējams analizēt ražīguma rādītājus, kā arī forvardera veikto distanci cirsmā.

  Pētījuma uzdevumā “Šķeldu kravu piepildījuma izmaiņu monitorings un vienādojumu izstrādāšana kravu piepildījuma samazināšanās prognozēšanai” pilnveidota datu ievākšanas metodika, aizstājot fotografēšanu ar filmēšanu. Metodikas pilnveidošanas procesā būtiski uzlabojusies datu kvalitāte un samazinājies patērētais laiks datu ievākšanā. Ieviesto izmaiņu rezultātā palielinājies laiks datu apstrādes procesā.

  Pētījuma uzdevumā “Forvardera atstāto risu mērīšanas iekārtas izstrāde” izstrādāta un aprobēta metodika. Veikti pirmie izmēģinājumi un iegūtas nepieciešamās datu kopas matemātiski analīzei un sensoru parametru optimizācijai. Panākta vienošanās ar pakalpojuma sniedzēju par iekārtas uzstādīšanu 2022. gada pirmajā ceturksnī.

  Pētījuma uzdevumā “Algoritmu pilnveidošana kopšanas ciršu attālinātai kontrolei” zemes lāzerskenēšanas metode, saskaņojot ar pasūtītāju, daļēji aizstāta ar manuālu koku dastošanu, kā rezultātā vairākkārtīgi pieaudzis darba apjom, novirzot šim darbam resursus no citu darba uzdevumu izpildes. Šobrīd ierīkotajos izmēģinājuma objektos nepieciešams nodrošināt mežizstrādi, lai turpinātu darbu pie hprGallring programmas pilnveides un rekomendāciju izstrādes.

  Pētījuma uzdevumā “Masas zuduma, kā arī cietā biokurināmā siltumspējas un mitruma satura izmaiņas atkarībā no uzglabāšanas ilguma un citiem faktoriem” izstrādāti vienādojumi – koksnes blīvuma izmaiņu raksturošanai un koksnes tilpuma pārrēķiniem no m3 uz ber.m3, kā arī noteikts pārrēķina koeficients. Pētījumā noskaidrotas vidējās tilpuma izmaiņas atkarībā no sezonas.

  Pētījuma dokumenti
  12 • 05 • 2022 Lasīt tagad 
  Esam sertificēti
  BM certification iso