Atsevišķu koku un to grupu augšanas gaitas mijiedarbības monitorings un novērtēšana (2021. gads)

Atsevišķu koku un to grupu augšanas gaitas mijiedarbības monitorings un novērtēšana (2021. gads)

 

Pētījuma pirmā etapa pirmajā posmā (kopš 2021. g. jūnija) īstenoti sekojoši darba uzdevumi trīs aktivitātēs.

  1. Mērķtiecīgi audzētu (jaunaudžu stadijā retu) mežaudžu primārie taksācijas rādītāji un to aktualizācija.

Pārmērīti 5 pētījumu objekti, kuros jaunaudžu stadijā veikta kokaudžu retināšana. Veikta uzmērīšana mērķtiecīgi koptos objektos, kuras koptas pirms 8 - 12 gadiem. Kopējā parauglaukumu platība 6,9ha. Veiktas stumbru analīzes un pieaugumu aprēķini, paraugkokiem, kas iegūti sākotnēji retā B stādījumā. Konstatēts, ka arī sākotnēji retos stādījumos, bez koku savstarpējās konkurences notiek diferenciācija augstumu pieaugumos un piem., laiks, lai koki sasniegtu 20m augstumu var atšķirties pat par vairāk nekā 10 gadiem.

  1. Augšanas gaitas monitorings pēc pakāpeniskajām/izlases cirtēm (dažādvecuma audžu augšanas gaita)

Pārmērīti 10 pētījumu objekti (54 parauglaukumi), savukārt no jauna iekārtoti 20 objekti, kuros kopumā uzmērīti 162 parauglaukumi. Aprēķināti iekārtoto objektu kokaudžu taksācijas rādītāji pēc 2021.g. sezonas mērījumiem. Veikta iepriekšējās audzes koku telpiskā izvietojuma analīze,balstot uz LiDAR datiem, aprēķinot GRIDMETRICS 5x5 m kvadrātos. Veicot telpisko analīzi punktiem, kuros ir iepriekšējās paaudzes koki, konstatēts, ka to izvietojums vienlaidus izlases cirtēs ir nejaušs vai grupveidā.

  1. Koku augšanas gaitas izmaiņas pēc veiktas koku ciršanas briestaudzēs

Precizēts augšanas gaitas simulācija modelis. Modelis balstīts uz meža elementu augšanas gaitas modeļiem, kuri izstrādāti citā LVM finansētā pētījumā. Balstoties uz MSI datu bāzē esošu priedes, egles, bērza, melnalkšņa un apses briestaudžu taksācijas rādītājiem (672 parauglaukumi) veikta audžu attīstības prognozēšana ar un bez krājas kopšanas cirtes līdz galvenās cirtes vecumam. Secināts, ka ņemot vērā pieņēmumus par sortimentu cenām un darbu izmaksām, kopšanas cirti briestaudzes vecumā pie diskonta likmēm 0 līdz 5 %, nav finansiāli izdevīgi veikt (izņemot priedes audzēs, ja diskonta likme ir lielāka 4,58% vai lielāka un kopšanas cirti veic 15 gadus pirms galvenās cirtes vecuma.

 

Pētījuma dokumenti
11 • 05 • 2022 Lasīt tagad 
Esam sertificēti
BM certification iso