Algoritmu izstrāde mežsaimniecības plānošanai (2021. gads)

Algoritmu izstrāde mežsaimniecības plānošanai (2021. gads)

Pētījuma pirmā posmā īstenoti sekojoši darba uzdevumi četrās aktivitātēs.

  1. Starpcirtes (krājas kopšanas cirtes) modeļu pilnveidošana

Pārmērīti 32 krājas kopšanas ciršu objekti, kopā uzmērīti 362 parauglaukumi (30 m×30 m). Papildus veikta to objektu / vai to daļu uzmērīšana, kurā akciju sabiedrība ‘’Latvijas valsts meži’’ 2021. gadā bija plānojusi veikt sanitārās cirtes vai citu saimniecisko darbību. Veikta taksācijas rādītāju aprēķināšana, augšanas gaitas analīze, ņemot vērā parauglaukumos konstatētās izmaiņas taksācijas rādītājos. Aprēķinātas krājas diferences 5 gadu periodā pēc kopšanas cirtes. Veikta kopšanas ciršu intensitātes analīze. Lai arī pirmajā pētījuma posmā notiek galvenokārt informācijas uzkrāšana, tomēr jau konstatēts, ka egļu objektos pēc kopšanas cirtēm, it īpaši parauglaukumos ar augstāku kopšanas intensitāti, ir bijis nepieciešams veikt sanitārās cirtes (4 no 6 objektiem). Priedes audzēs sanitārās cirtes veiktas 2 no 22 objektiem.

  1. Meža elementu augšanas gaitas modeļi, balstot uz MSI parauglaukumu datiem

Meža statistiskās inventarizācijas (MSI) parauglaukumu datu bāzē atlasīti un MS Excel datorprogrammā ievadīti dati par 1056 atkārtoti 2020. gadā pārmērītajiem parauglaukumiem, kas tālāk izmantojami augšanas gaitas prognožu modeļu izstrādē un verifikācijā. Veikta taksācijas rādītāju prognožu modeļa parametru precizēšana (H, G) un modeļa pilnveidošana – D priedes, egles, bērza, melnalkšņa, apses un baltalkšņa, oša un blīgznas, kā arī egles otrā stāva meža elementiem.

  1. Individuāla koka augšanas gaitas modeļi

Veikta literatūras avotu atlase no datu bāzēm Sciencedirect.com, Academia.edu, Researchgate.net, scholar.google.com. Izveidota kandidātvienādojumu kopa un veikta tās izvērtēšana, balstot to uz MSI IV cikla parauglaukumu datiem. Veikta G, D pieaugumu aproksimācija ar “netelpiskiem” un “telpiskiem” nelineārajiem regresijas vienādojumiem (modeļiem), kā arī aprēķināta koku izdzīvošanas varbūtība.

  1. Plantāciju mežaudžu augšanas gaitas modeļi

Veikta LVMI Silava mežaudzēs bijušajās lauksaimniecības zemēs iepriekš ierīkoto parauglaukumu pārmērīšana. Lauku darbi veikti 8 objektos. Veikta gadskārtu platumu mērīšana. Analizēti caurmēra pieaugumi un koku taksācijas parametru izmaiņas.

Pētījuma dokumenti
12 • 05 • 2022 Lasīt tagad 
Esam sertificēti
BM certification iso