25 • 03 • 2024

Rekultivēta AS “Latvijas valsts meži” derīgo izrakteņu ieguves vieta “Rempji”

rempji 5

AS “Latvijas valsts meži” (LVM) pabeigusi derīgo izrakteņu ieguves vietas “Rempji” rekultivāciju, sagatavojot vietu apmežošanai un atgriežot teritoriju mežsaimnieciskajā apritē. Rekultivācijas darbu ietvaros ir veikta nogāžu un teritorijas izlīdzināšana, veikti planēšanas darbi 3,87 ha platībā, kā arī sakārtota infrastruktūra – demontētas robežzīmes, vārti un informatīvās zīmes.

Derīgo izrakteņu ieguves vieta “Rempji” atrodas Vidzemes augstienē, Piebalgas paugurainē, kur visbiežāk sastopams ievērojami biezs kvartāra nogulumu segas biezums – segkārta. Taču te sastopami arī smilts, smilts-grants un mālsmilts derīgo izrakteņu slāņi, kuros esošie minerālie materiāli tiek izmantoti ēku un ceļu būvniecībā. Smilts un smilts-grants ieguve derīgo izrakteņu ieguves vietā “Rempji” tika uzsākta 2011. gadā, kopumā iegūstot 43 000m³ smilts un 16 000m³ smilts-grants.

“Lai iespējami racionālāk apsaimniekotu zemi, 2020. gadā, veicot atlikušo krājumu pārrēķinu, tika izvērtēti sākotnējie izpētes dati par minerālo materiālu kvalitāti un tika pārskatīti faktiski iegūstamie resursi. Rezultātā tika konstatēts, ka ieguves vietā ir atlikusi mālsmilts aptuveni 200 000m³ apjomā, kuras kvalitāte ir zema un nav atbilstoša būvniecības vajadzībām. Kā piemērotākās tālākās darbības efektīvai zemes apsaimniekošanai tika pieņemts lēmums veikt atradnes rekultivāciju platību apmežojot,” skaidro “LVM Zemes dzīles” ražošanas vadītājs Edgars Ugulis.

“Rempji”  ir apdzīvota vieta Jaunpiebalgas pagastā. Tieši šīs apdzīvotās vietas vārdā nosaukta arī 2007. gadā izpētītā smilts un smilts-grants derīgo izrakteņu ieguves vieta. Šai apkārtnei raksturīgais vārds “Rempis” izmantots vairāku viensētu nosaukumos: “Upes Rempi”, “Sila Rempi”, “Mazrempi”, “Vidusrempi”, “Jaunrempi”, “Ceļa Rempi”. Visbiežāk, izvēloties derīgo izrakteņu ieguves vietu nosaukumus, tiek izskatīti vēsturiskajās kartēs norādītie vietējie apvidvārdi un tuvāko apdzīvoto vietu nosaukumi.

rempji 6

Atbildīga un ilgtspējīga derīgo izrakteņu ieguve ļauj efektīvi apsaimniekot LVM valdījumā esošās zemes, tirgū piedāvājot tautsaimniecībai nepieciešamos zemes dzīļu produktus un palielinot apsaimniekoto zemju vērtību.

LVM rīcībā ir vairāk nekā 100 minerālo materiālu ieguves vietas, kuras atrodas visā Latvijas teritorijā. Karjeru izveides vietas tiek rūpīgi izvēlētas, lai nodrošinātu uzņēmuma un tautsaimniecības vajadzību pēc smilts, smilts-grants un citiem derīgajiem izrakteņiem un tajā pašā laikā to ieguve neradītu risku videi. Derīgo izrakteņu ieguves vietās LVM piedāvā sagatavot minerālo materiālu maisījumus atbilstoši pasūtītāja vēlmēm, ievērojot derīgo izrakteņu ieguves vietā pieejamo resursu iespējas.

lvm 25 bez fona

Lasīt vairāk: