23 • 10 • 2023

Austrijā apgūst pieredzi darbam ar meža tehniku stāvās nogāzēs

darbs slipuma austrija

Daļā teritoriju, kur AS “Latvijas valsts meži” (LVM) projekta “LIFE-IP “LatVaiNature” ietvaros atjauno un dažādo Eiropas Savienības nozīmes mežu biotopu stāvokli un testē dabai draudzīgas mežsaimniecības metodes, darbi jāveic stāvās nogāzēs. Tāpēc septembra beigās projektā iesaistītie LVM darbinieki devās studiju tūrē uz Austriju, lai pilnveidotu zināšanas par labākajiem un mūsdienīgākajiem risinājumiem mežizstrādes darbu veikšanai lielā slīpumā.

Studiju tūres laikā LVM speciālisti viesojās vienā no Austrijas valsts mežu apsaimniekotām teritorijām, kur meža darbi notiek stāvās nogāzēs - kalnos. Tur darbībā varēja aplūkot Austrijas kalnainajos apvidos plaši izmanto trošu un vinču sistēmu tehnisko aprīkojumu, kas ļauj veikt mežizstrādi stāvās nogāzēs.

“Īstenojot profesionālo dabas aizsardzību – atjaunojot dažādus Eiropas Savienības nozīmes mežu biotopus, kur iepriekš apsaimniekošanas darbi nav tikuši veikti vai arī veikti ierobežotā apjomā, saskaramies ar jaunu pieredzi un tehniskiem izaicinājumiem. Iepriekš Latvijā, piemēram, osu mežu atjaunošana, kas paredz arī nogāžu atbrīvošanu no kokiem un krūmiem, tik lielā apjomā nav veikta – esam pirmie, kas īsteno darbus tik sarežģītos apstākļos. Lai jau šobrīd retie osu meži saglabātos, tie arī turpmāk būtu jāapsaimnieko. Tāpēc Austrijā gūtā pieredze par tur izmantotajiem tehnoloģiskajiem risinājumiem ir vērtīga gan pašreizējo metožu pilnveidošanai, gan iespējamiem nākotnes risinājumiem šādu mežu apsaimniekošanai. Daļa Austrijā redzēto tehnoloģiju būtu piemērojamas darbam arī purvainās ieplakās,” skaidro biotopu speciāliste, LVM valdes locekle Ieva Rove.

Austrieši ir iemācījusies lielos slīpumos pielietot to pašu tehniku, kas tiek izmantota Latvijas līdzenajā reljefā. Vairākas kompānijas specializējas meža mašīnu pārbūvēšanā, pielāgojot tās darbam slīpumos, piemēram, pārbūvējot manipulatorus un pielāgojot tos darbam stāvās nogāzēs. Izteiktās nogāzēs, kur nav iespējams strādāt ar pielāgoto tehniku, tiek pielietotas trošu iekārtas, kas var būt uzstādītas gan uz lauksaimniecības traktora, gan smagās automašīnas bāzes.

zirgi

Kalnainais Austrijas apvidus mežu apsaimniekotājiem ne vien licis domāt par tehnoloģisko risinājumu pielāgošanu, bet arvien praksē izmantot arī vairākus simtus gadu senas metodes. Ardeņu tipa vietējās Noriken šķirnes zirgi tiek izmantoti, piemēram, lai Austrijas kalnu nogāzēs pārvietotu iegūtos kokmateriālus. Zirgi viegli piekļūst vietās, kur darbu nevar paveikt tehnika un ir liecība par ekstensīvu un ilgtspējīgu pieeju dabas un cilvēka sadarbībā.

Studiju tūres laikā apmeklējot arī vienu no meža nozares lielākajām izstādēm AUSTROFOMA 2023, LVM speciālisti varēja iepazīt jaunāko meža tehniku un aprīkojumu darbam izteiktās nogāzēs.  Izstādē tehnikas demonstrācijas nebija iestudētās – tika īstenoti Austrijas valsts mežu valdījumā esošo mežu mērķtiecīgi apsaimniekošanas darbi.

austrija obf

Projekta “LIFE-IP LatViaNature” ietvaros LVM atjauno reto osu mežu dabas liegumā “Grebļukalns”, tur dažādi biotehniskie pasākumi, kas aizstāj osu meža pastāvēšanai nepieciešamo vēju, uguni un citus dabiskos traucējumus, tiek nodrošināti ar mežsaimniecības darbiem. “Grebļukalna” izteikti stāvās nogāzes jāatbrīvo no lazdām, bet aizaugusī osa kore – no eglēm, kas rada spēcīgu noēnojumu tur sastopamajām Latvijā retajām saulmīļu augu sugām. Daļa metodisko risinājumu gūtas KHZ-SAM projekta ietvaros, strādājot dabas parkā “Numernes valnis” un dabas liegumā “Posolnīca”, kur LVM atjauno un dažādo teju visus osu mežus Austrumlatvijā. Vienā projektā īstenotos risinājumus pielietojot cita projekta darbu teritorijās, tiek nodrošināta ne vien darbu izpilde noteiktā projekta ietvaros, bet arī zināšanu pārnese un pēctecība.

“LIFE-IP LatViaNature” projekta laikā (2021–2028) LVM veiks trīs Eiropas Savienības nozīmes meža biotopu atjaunošanas darbus un testēs dabai draudzīgas mežsaimniecības metodes kopumā vairāk nekā 100 hektāru kopplatībā četrās traucējumu atkarīgu mežu pilotteritorijās: dabas parkā “Engures ezers”, aizsargājamo ainavu apvidū “Ziemeļgauja”, dabas liegumā “Grebļukalns”, kā arī Zvirgzdes iekšzemes kāpās.

lvn lvm logo