28 • 03 • 2023

LVM uzsāk konsultācijas ar ieinteresētajām pusēm par jauno metodiku “Publiskas personas zemes nomas maksas noteikšanai derīgo izrakteņu ieguves teritorijām”

kudra metodika

Šodien, 28. martā, AS “Latvijas valsts meži” (LVM) un SIA “KPMG Baltics” (KPMG) prezentēja un skaidroja KPMG izstrādāto jauno metodiku Zemkopības ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Valsts kontroles, Latvijas Īpašumu vērtētāju asociācijas un Finanšu ministrijas pārstāvjiem, uzsākot konsultāciju ciklu ar ieinteresētajam pusēm.

Pēc Zemkopības ministrijas uzdevuma, pagājušajā gadā LVM pasūtīja publiskas personas zemes nomas maksas noteikšanas metodikas izstrādi derīgo izrakteņu ieguves teritorijām. Publiska iepirkuma procedūras rezultātā tiesības izstrādāt metodiku ieguva SIA “KPMG Baltics”.

LVM Valdes loceklis Jānis Lapiņš uzsver vienotas un skaidras pieejas nozīmi zemes dzīļu resursu apsaimniekošanā: “Latvija ir unikāla ar īpašu resursu – kūdru, kā arī ar citiem derīgajiem izrakteņiem. “LVM Zemes dzīles” mērķis ir nodrošināt valsts zemes dzīļu ilgtspējīgu un racionālu izmantošanu, lai valsts gūtu maksimālu labumu no sava īpašuma apsaimniekošanas un tautsaimniecībai būtu pieejams resurss ekonomikas un sabiedrības vajadzību nodrošināšanai. Atbilstoši labas pārvaldības praksei – vienota un ekonomiski pamatota pieeja publiskas personas zemes iznomāšanai zemes dzīļu izmantošanai nodrošina ilgtspējīgu zemes dzīļu resursa apsaimniekošanas attīstību.”

Metodika izstrādāta, lai piemērotu un pārskatītu publiskai personai piederošas zemes nomas maksu atbilstoši 2011. gada 6. septembra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 696 “Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas kārtība, kā arī publiskas personas zemes iznomāšanas kārtība zemes dzīļu izmantošanai”, kas paredz, ka publiskai personai piederošas zemes nomas maksas noteikšana un pārskatīšana ir jāveic ne retāk kā reizi sešos gados.

“LVM Zemes dzīles” direktore Kristīne Ansone pauž gandarījumu par KPMG ieguldīto darbu un profesionālo sniegumu: “Analizējot citu valstu pieeju zemes dzīļu resursu apsaimniekošanā un publiskas personas zemes iznomāšanai derīgo izrakteņu ieguvei, KPMG ir izstrādājusi jaunu metodiku, par pamatu ņemot elementus no 2016. gadā “Latvijas Īpašumu vērtētāju asociācijas” izstrādātās metodikas, to papildinot un pilnveidojot ar vispāratzītām vērtēšanas un ekonomikas modelēšanas metodēm. Jaunajā metodikā ir skaidri un detalizēti definēti pamatprincipi un izveidots aprēķinu modelis. Metodika nodrošinās kvalitatīvu, ekonomiski pamatotu un skaidru nomas maksu noteikšanu un pārvērtēšanu atbilstoši normatīvajiem aktiem. Tā kā jaunās metodikas ieviešanai ir vairāki scenāriji, esam uzsākuši diskusijas ar ieinteresētajām pusēm, lai nonāktu pie optimālākā. “LVM Zemes dzīles” ir svarīgi veidot stabilas un uz sadarbību vērstas attiecības ar sadarbības partneriem, lai kopā ilgtermiņā apsaimniekotu Latvijas zemes dzīļu resursus ilgtspējīgi un efektīvi.”

Jaunās metodikas ietvaros ir izstrādāts finanšu modelis, kurš nodrošina naudas plūsmu modelēšanu, diskontēšanu un jaunās nomas maksas aprēķinu. Finanšu modelis ir izstrādāts naudas plūsmu prognozēšanai kūdras ieguves projektam līdz 75 gadiem atbilstoši likumam “Par zemes dzīlēm”. KPMG Baltics direktors biznesa konsultāciju nodaļā Artūrs Petrovs uzsver, ka jaunā metodika nomas maksas aprēķināšanu skata no tirgus perspektīvas: “Šī jaunā metodika nodrošina taisnīgu un pārredzamu veidu, kā noteikt tirgus nomas maksu derīgo izrakteņu ieguves teritorijām Latvijā. Tā atspoguļo starptautiskās labākās prakses derīgo izrakteņu ieguves teritoriju vadības jomā. Jaunā metodika ir rezultāts no plašā konsultāciju procesa ar dažādiem interesentiem, tostarp starptautiskiem kūdras nozares ekspertiem, vides organizācijām un zinātniskajiem ekspertiem, vairāku valstu kūdras ieguves asociācijām, zemes īpašniekiem un nekustamo īpašumu vērtēšanas ekspertiem. Mēs ceram, ka šī jaunā metodika palīdzēs veicināt ilgtspējīgu un konkurētspējīgu kūdras nozares attīstību Latvijā.”

Turpmākajās divās nedēļās tiks organizētas diskusijas ar sertificētiem nekustamā īpašuma tirgus vērtētājiem un derīgo izrakteņu ieguves vietu nomniekiem. Noslēdzoties diskusijām ar ieinteresētajām pusēm, metodika tiks pilnveidota.

Pēc galīgās metodikas apstiprināšanas “LVM Zemes dzīles” uzsāks tirgus vērtējuma novērtēšanas procesu esošajiem nomas līgumiem un sarunu procesu ar nomniekiem par jaunās nomas maksas piemērošanu.

Lasīt vairāk: