10 • 01 • 2023

Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējo sabiedrisko apspriešanu

appo0895

Paredzētās darbības nosaukums: derīgo izrakteņu ieguve smilts-grants un smilts atradnē “Dižkorsīši” 22,94 ha platībā Ventspils  novada Užavas pagastā.

Paredzētās darbības ierosinātājs: AS “Latvijas valsts meži”, reģistrācijas numurs 40003466281.

Paredzētās darbības iespējamās norises vieta: nekustamais īpašums “Valsts mežs Užava” zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 98780040125, AS “Latvijas valsts meži” Dienvidkurzemes reģiona Ventas ZK meža iecirkņa 158.kvartālā 708. kvartālu apgabalā, Užavas pagastā, Ventspils novadā.

Datums, kad pieņemts biroja lēmums par nepieciešamību veikt paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējumu: Vides pārraudzības valsts biroja 2022. gada 13. aprīļa vēstule nr. 5-01/431/2022 un 2022. gada 6. jūlija lēmums Nr. 5-02-1/17/2022.

Paredzētās darbības apraksts (izmantojamo tehnoloģiju veidi un ietekmei pakļautās teritorijas): paredzētās darbības ietvaros ir plānota derīgo izrakteņu (smilts–grants un smilts) ieguve ar atklāto derīgo izrakteņu izstrādes paņēmienu virs un zem gruntsūdens līmeņa derīgo izrakteņu atradnē “Dižkorsīši” 22,94 ha platībā Užavas pagastā, Ventspils novadā. Atradne izvietojas valsts nekustamā īpašuma “Valsts mežs Užava”, ko apsaimnieko AS “Latvijas valsts meži” dienvidaustrumu daļā (īpašuma kopējā patība ir 218,1 ha). Pazemes ūdens atsūknēšana un jaunas infrastruktūras būvniecība derīgo izrakteņu atradnes izstrādei nav plānota.

Sākotnējās sabiedriskās apspriešanas laikā sabiedrība tiek informēta par paredzēto darbību. Paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējums tiks sagatavots pēc sākotnējās sabiedriskās apspriešanas un saskaņā ar Vides pārraudzības valsts biroja izsniegto programmu. Pēc novērtējuma ziņojuma sagatavošanas tiks organizēta vēl viena sabiedriskā apspriešana, kuras laikā sabiedrība tiks iepazīstināta ar ietekmes uz vidi novērtējuma rezultātiem.

Laiks un vieta, kur sabiedrība var iegūt informāciju par paredzēto darbību un iepazīties ar sagatavotajiem dokumentiem (iesniegumu, sākotnējo izvērtējumu, lēmumu par nepieciešamību veikt paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējumu): saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumu sākotnējā sabiedriskā apspriešana notiks neklātienes formā (attālināti) laika posmā no 2023. gada 10. janvāra līdz 2023. gada 30. janvārim. Ar dokumentiem par paredzēto darbību sabiedriskās apspriešanas laikā var iepazīties:

  • Ventspils novada Užavas pagasta pārvaldē (“Avoti”, Užavas pag., Ventspils novads, LV-3627) darba laikā un tīmekļa vietnē www.ventspilsnovads.lv,
  • AS “Latvijas valsts meži” tīmekļa vietnē www.lvm.lv .

Sākotnējā sabiedriskās apspriešanas sanāksme tiks organizēta neklātienes formā. Videoprezentācija būs pieejama tīmekļa vietnēs www.lvm.lv un www.ventspilsnovads.lv no 2023. gada 16. janvāra plkst. 10.00 līdz 30.janvārim. Tiešsaistes videokonference (sanāksme) notiks 23. janvārī 10.00, pieslēdzoties "Microsoft Team" platformai – pieejas saite tiks publicēta pašvaldības mājaslapā www.ventspilsnovads.lv un ierosinātāja mājaslapā www.lvm.lv 23. janvārī plkst. 9.00.

Neklātienes apspriešanas laikā var sūtīt jautājumus uz paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma izstrādātāja e-pasta adresi: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.. E-pastā saņemtie jautājumi un sniegtās atbildes tiks apkopoti sanāksmes protokolā, kas tiks publicēts vietnē www.ventspilsnovads.lv un www.lvm.lv.

Termiņš, līdz kuram sabiedrība var iesniegt birojā rakstiskus priekšlikumus: rakstiskus priekšlikumus par paredzēto darbību var iesniegt Vides pārraudzības valsts birojā (adrese: Rūpniecības iela 23, Rīga, LV–1045, tālrunis: 67321173, fakss: 67321049, e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.; tīmekļa vietne www.vpvb.gov.lvlīdz 2023. gada 30. janvārim.

Paziņojums publicēts Ventspils novada domes informatīvajā bezmaksas izdevumā “Ventspils Novadnieks” 2023. gada 10. janvāra numurā.

 VVD sākotnējais izvērtējums 

 VPVB lēmums 

 Pašvaldības vēstule 

 Dižkorsīši izvietojuma shēma 

 Dizkorsisi IVSI iesniegums 

 Atrašanās vieta kartē 

 Pamācība, kā pieslēgties tiešsaistes sanāksmei 

 Protokols