18 • 10 • 2022

LVM padome apstiprina vidēja termiņa stratēģiju – valsts meža vērtība turpinās pieaugt

 mg 2732

AS “Latvijas valsts meži” (LVM) padome 13. oktobrī ir apstiprinājusi uzņēmuma vidēja termiņa darbības stratēģiju 2023. – 2027. gadam. Šis ir vidēja termiņa plānošanas dokuments, kurā noteikti LVM attīstības pamatvirzieni un sasniedzamie mērķi, ievērojot sabiedrības intereses.

“Balstoties uz klimata un enerģētikas politiku, tiek plānota vēja parku attīstība, kas ir nozīmīgs solis Latvijas enerģētiskās neatkarības nodrošināšanā. Nākamajos gados plānots iespējami palielināt enerģētiskās šķeldas ražošanas apjomu, ko LVM pārdod Latvijā strādājošiem siltuma un enerģijas produktu ražošanas uzņēmumiem. Stratēģijā būtiska loma ir uzņēmuma sociālās atbildības politikai, ne vien attīstot tūrisma, atpūtas un vides izziņas iespējas valsts iedzīvotājiem, bet arī nodrošinot darba vietas Latvijas reģionos un ziedojumus Latvijas valstij nozīmīgās jomās, lai pēc iespējas lielāka sabiedrības daļa gūtu labumu no tā. Savukārt būtiski nākotnes izaicinājumi ir darbaspēka trūkums meža nozarē, pakalpojumu sniedzēju ierobežotās jaudas mežsaimniecības darbos, kā arī pieaugošās energoresursu cenas,” norāda LVM padomes priekšsēdētājs Edmunds Beļskis.

Ministru kabinets šī gada augustā apstiprināja jaunu LVM vispārējo stratēģisko mērķi – īstenot uzņēmuma rīcībā esošo stratēģisko aktīvu – zemes, meža, zemes dzīļu un citu resursu – ilgtspējīgu, efektīvu un sociāli atbildīgu apsaimniekošanu, palielinot meža produktivitāti un oglekļa piesaisti augošajā koksnē un sekmējot Latvijas konkurētspēju globālajās vērtību ķēdēs, kā arī veicināt noteikto valsts klimatneitralitātes mērķu sasniegšanu, attīstot tehnoloģijās un zinātnes sasniegumos balstītu produktu ražošanu un pakalpojumu sniegšanu.

Stratēģija ir vērsta uz to, lai turpinātu meža kapitāla vērtības pieaugumu, kas kopš 2000. gada jau ir palielinājusies par vairāk nekā 1,1 miljardu eiro salīdzināmajās cenās.

Viens no LVM stratēģiskajiem mērķiem ir palielināt apsaimniekojamo mežu devumu globālo klimata pārmaiņu mazināšanā. Tas sasaucas ar Latvijas apņemšanos līdz 2050. gadam sasniegt klimata neitralitāti. Šī ilgtermiņa mērķa sasniegšanai LVM plāno un veic pasākumus CO2 emisiju samazināšanai ražošanas procesos un CO2 piesaistes palielināšanai mežaudzēs, vienlaikus saglabājot un palielinot oglekļa krātuves ekosistēmās (mežs, purvs) un produktos (koksnes u.c.), nodrošinot bioloģisko daudzveidību un citas vides vērtības. Meža spēja piesaistīt CO2 ir mainīga – vislabāk to piesaista strauji augošs mežs starp 25 un 80 gadiem.

LVM stratēģija paredz palielināt uzņēmuma devumu Latvijas enerģētiskās neatkarības nodrošināšanā ar atjaunojamiem energoresursiem –  gan biomasu, gan attīstot iespējas vēja parku attīstībai LVM apsaimniekotajās zemēs.

Tāpat LVM turpinās ilgtspējīgi apsaimniekot un pilnvērtīgi izmantot zemes resursu minerālo materiālu ieguvei, nodrošinot uzņēmuma un tautsaimniecības vajadzības.

LVM mērķu īstenošana, kā piemēram, ilgtermiņa peļņas palielināšana, apsaimniekojamo aktīvu un kokaudžu vērtību celšana un augstas pievienotās vērtības produktu ražošanas attīstība nav iedomājama bez investīcijām.

Investīciju projekta “Mežvidu kokaudzētavas izveide” turpināšana ļaus palielināt LVM kokaudzētavās izaudzēto koku stādu daudzumu par 21 % jeb 11,9 miljoniem, 2025. gadā sasniedzot 68,2 miljonus stādu gadā.

LVM vidēja termiņa stratēģijā plānots turpināt meža ceļu attīstības programmu, kuras pilnveidošanu padome vērš ne tikai uz efektivitātes un pieejamības palielināšanu, bet arī uz ugunsdrošības risku samazināšanu, tai skaitā, arī īpaši aizsargājamās dabas teritorijās. Tas ir īpaši svarīgi ilgtermiņā, samazinot globālo klimata izmaiņu radītos uguns riskus LVM apsaimniekošanā uzticētajos valsts mežos.