19 • 08 • 2022

LVM padome noraida bažas par valdes locekļu atlases neatbilstību tiesiskajam regulējumam un aicina uz konstruktīvu dialogu

AS "Latvijas valsts meži" (LVM) padomes uzdevums ir nodrošināt uzņēmuma darbības pārraudzību, tā stratēģisko vadību,  uzraudzīt valdes darbību,  kā arī veikt valdes locekļu atlasi un apstiprināšanu, veidojot valdes komandu, kura var sasniegt uzņēmuma stratēģijā nospraustos mērķus.  Padome veic savas funkcijas ievērojot normatīvo regulējumu, tajā skaitā valdes locekļi tika nominēti un apstiprināti, ievērojot MK noteikumos Nr. 20 „Valdes un padomes locekļu nominēšanas kārtība kapitālsabiedrībās, kurās kapitāla daļas pieder valstij vai atvasinātai publiskai personai” noteikto kārtību.

LVM valdes locekļu konkursam tika izveidota nominācijas komisija, kurā piedalījās divi LVM pārstāvji, kā arī pārstāvji no Zemkopības ministrijas, Pārresoru koordinācijas centra, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras, Baltijas Korporatīvās pārvaldības institūta un Latvijas Meža īpašnieku biedrības.

LVM iepriekšējās valdes organizēta iepirkuma rezultātā tika izvēlēta personāla atlases kompānija, kas apzināja un piesaistīja kandidātus valdes locekļu amatu profiliem, kā arī piedalījās kandidātu vērtēšanas procesā.

Nominācijas komisija trīs atlases kārtās izvērtēja kandidātu formālo atbilstību amatiem, analizēja viņu iesniegtos dokumentus, veica strukturētas intervijas, novērtēja reputāciju, kompetenci, personības īpašību atbilstību izvirzītajam amatam utt. Noslēdzot atlases procesu, balsojot tika pieņemts lēmums uz valdes locekļu amatu meža apsaimniekošanā virzīt vienu, finanšu vadības jomā virzīt divus un komandas vadības jomā virzīt divus kandidātus, kuri saņēmuši visaugstāko novērtējumu visās atlases kārtās.

Nominācijas komisijas sagatavotais priekšlikums tika iesniegts AS “Latvijas valsts meži” padomei, kas saskaņā ar konkursa nolikumu no nominācijas komisijas izvirzītajām kandidatūrām izvēlējās un apstiprināja LVM stratēģiskai attīstībai visatbilstošākos kandidātus.

Jaunieceltās LVM valdes uzdevums ir aktīvi strādāt pie uzņēmuma attīstības mērķiem, kas pašlaik ir īpaši nozīmīgi valsts ekonomiskās un enerģētiskās neatkarības nodrošināšanai. Valdes prioritāro darba uzdevumu sarakstā ir virkne nozīmīgu investīciju projektu, kas saistīti ar atjaunīgās elektroenerģijas ražošanu un meža stādu ražošanu. Valdei ir  jānodrošina ilgtspējīga valsts mežu apsaimniekošana, enerģētiskās koksnes ražošana atbilstoši noteiktajiem izaicinošajiem mērķiem, regulāras koksnes resursu piegādes kokrūpniecības nozarei. Tāpat ir jāturpina inovatīvu risinājumu attīstība dronu tehnoloģiju pielietošanā un meža darbu vadības digitalizācijā.

LVM padome uzskata, ka ieceltajiem valdes locekļiem ir nepieciešamās kompetences un prasmes sasniegt uzņēmuma stratēģijā noteiktos izaicinošos mērķus. Padome, veicot uzraudzības funkciju, turpinās sekot, lai šie mērķi tiktu sasniegti. Tikai tādā veidā varēs objektīvi novērtēt valdes darbu..

LVM padome savā darbā augstu vērtē un ikdienā piemēro korporatīvās pārvaldības standartus.

Padome atbalsta atklātu dialogu un aicina jebkādu  neskaidrību gadījumā organizēt tikšanos ar nevalstisko organizāciju pārstāvjiem un klātienē pārrunāt šos jautājumus.