05 • 07 • 2022

Bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai LVM paplašina dabas aizsardzības platības

“Lāču purvs” , “Mērsrags”, “Pečora ezers”, “Šarlotes”, “Vārupe” , “Beiriņu sils” ir tikai dažas  no teritorijām, kuras šī gada sākumā  AS “Latvijas valsts meži” (LVM) līdztekus jau esošajām īpaši aizsargājamām dabas teritorijām (ĪADT) un mikroliegumiem iekļāva papildu dabas aizsardzības platībās, kas likumā noteiktajā kārtībā pēc ĪADT statusa noteikšanas varētu tikt iekļautas arī Eiropas Savienības (ES) nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju - Natura 2000 – tīklā. 

“Minētās teritorijas vai to daļas jau iepriekš LVM apsaimniekoja kā dabas vērtību koncentrācijas teritorijas vai teritorijas konkrētu sugu, galvenokārt, putnu ligzdošanas, riestošanas vietu aizsardzībai. Saskaņā ar LVM iekšējo rīkojumu, minētajās teritorijās un citās potenciālajās Nautura2000 platībās jaunas mežsaimnieciskās darbības – galvenā cirte, ceļu būve, meža meliorācijas sistēmu atjaunošana – vairs netiek plānotas. Tiek pabeigtas tikai iesāktās un jau iepriekšējos gados ieplānotās mežsaimnieciskās darbības, kas būtiski neietekmē tās dabas vērtības, galvenokārt pārmitro mežu biotopus un ar tiem saistīto sugu dzīvotnes, kuru aizsardzībai teritorijas tiek veidotas un apsaimniekotas,” skaidro LVM vides plānošanas vadītāja Laila Šica.

Lai paplašinātu Natura 2000 teritorijas, LVM sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldes speciālistiem šī gada sākumā izstrādāja Natura 2000 aizsargājamo teritoriju paplašinājuma projektu ES nozīmes biotopu un sugu papildu aizsardzībai. Potenciālie aizsargājamo teritoriju paplašinājumi LVM apsaimniekotajās zemēs aizņem vairāk nekā 50 tūkstošus hektāru, kas ietver dažādu veidu ES nozīmes biotopus un īpaši aizsargājamo sugu dzīvotnes.

Meža apsaimniekošana šajās teritorijās tiek plānota, lai nodrošinātu īpaši aizsargājamiem biotopiem un sugām labvēlīga aizsardzības stāvokļa saglabāšanu vai uzlabošanu, kā arī veicinātu bioloģiskās daudzveidības saglabāšanos.

Teritorijās sastopami mežu, pļavu, purvu un ūdeņu ES nozīmes biotopi, tādi kā staignāju meži, aluviāli meži, purvaini meži, veci vai dabiski boreāli meži, neskarti augstie purvi un citi biotopu veidi. Šīs teritorijas ir ligzdošanas, riestošanas vietas mazajam ērglim, zivjērglim, mednim, melnajam stārķim un dzīvotnes citām īpaši aizsargājamām sugām.

Lasīt vairāk: