04 • 10 • 2021

Projekta ietvaros Toras upes krastos izmanto daudzveidīgas pētījumu metodes

toras upe

22. septembrī AS “Latvijas valsts meži” (LVM) pārstāvji kopā ar Eiropas Savienības vides projekta “LIFE GoodWater-IP” partneriem aizvadīja projekta ekspertu vizīti, kurā atbildīgās amatpersonas informēja par projekta gaitu, tostarp aktivitāšu īstenošanā izmantotajām zinātniskās pētniecības metodēm. Vizītē piedalījās Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra, Pasaules Dabas Fonda, Latvijas Universitātes Bioloģijas institūta un citu partnerorganizāciju pārstāvji.

LVM Rietumvidzemes reģiona meža apsaimniekošanas plānošanas vadītājs Vilmārs Katkovskis klātesošos iepazīstināja ar Toras upes īpatnībām un tās tuvumā paredzētajiem darbiem, lai konkrētajā teritorijā veicinātu lapu koku izplatību, tā dažādojot esošo egļu mežu.  Lapu koku augšana tiešā upes tuvumā ir svarīga, lai veicinātu nobiru nonākšanu upē, jo tās ir vērtīgas ūdens organismiem.

Minētās teritorijas tiešā tuvumā plānota dzelzceļa līnijas “Rail Baltica” izbūve. Par šī projekta sagaidāmo ietekmi uz meža vidi klātesošajiem stāstīja Vilmārs Katkovskis, norādot, ka šī ir iespēja  izpētīt arī dzelzceļa būvniecības iespaidu uz Toras upi un tai pieguļošo meža teritoriju projekta “LIFE GoodWater-IP” ietvaros.

Savukārt Latvijas Valsts mežzinātnes institūta (LVMI) “Silava” zinātniskais asistents Toms Štāls informēja par pētniecības metodēm. Kopš 2020. gada pavasara atsevišķi Aģes un Toras upju posmi un to krasti tiek regulāri pārlidoti ar dronu, fiksējot situāciju dabā un veidojot ortofotokartes, kas izmaiņas ļaus novērtēt ilgtermiņā.

tora

Autors: Toms Štāls, LVMI "Silava"

Vienlaikus, lai pētītu augu valsts izmaiņas, dažādās vietās reizi dienā tiek veikta veģetācijas foto fiksācija. Ilgstoši iegūstot šāda veida informāciju, zinātnieki varēs izdarīt secinājumus par to, kā veiktie darbi ietekmējuši upes krastiem pieguļošo augāju un vai mainījies teritorijā sastopamo sugu sastāvs.

Dodoties nelielā pārgājienā gar Toras upes krastu, LVMI “Silava” pārstāvis norādīja uz vairākiem parauglaukumiem, kuros izvietoti koku nobiru un nokrišņu uztvērēji, kā arī gruntsūdens akas. Nobiru uztvērēji ļaus novērtēt to, kādi dabiskie materiāli nokļūst upes ūdeņos, bet gruntsūdens akas un tajās ievietotie sensori – iegūt ķīmiskos paraugus ūdens analīzēm, lai noskaidrotu, kā veiktie mežsaimnieciskie darbi pozitīvi ietekmējuši upes ūdens sastāvu, tādējādi uzlabojot dzīvotni upē mītošajām augu un dzīvnieku sugām.

Projekts “LIFE GoodWater IP” tiek īstenots ar Eiropas Savienības vides un klimata programmas “LIFE” un Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansiālu atbalstu. Projekta mērķis ir uzlabot riska ūdensobjektu stāvokli Latvijā, īstenojot pasākumus, kas noteikti Daugavas, Gaujas, Lielupes un Ventas upju baseinu apsaimniekošanas plānos.

Vairāk informācijas:  Vides projekti 

 

goodwater logo goodwater logo