20 • 05 • 2021

LVM padome apstiprinājusi AS “Latvijas valsts meži” ilgtspējas pārskatu par 2020. gadu

102 426 9posms mezites maza

AS “Latvijas valsts meži” (LVM) padome 12. maijā apstiprināja uzņēmuma ilgtspējas pārskatu par 2020. gadu. Pārskats sagatavots atbilstoši starptautiski atzītās organizācijas “Global Reporting Initiative” (GRI) prasībām un tā atbilstību GRI Ilgtspējības ziņošanas standarta pamata (Core) prasībām pirmoreiz pārbaudījis un apliecinājis neatkarīgs revidents.

Ilgtspējas pārskats atspoguļo LVM darbību līdzsvarotu uzņēmuma ekonomisko, sociālo un vides stratēģisko mērķu sasniegšanā. LVM stratēģiskos ekonomiskos mērķus, piemēram, palielināt ilgtermiņa peļņu, palielināt apsaimniekojamo aktīvu un kokaudžu vērtību un attīstīt augstas pievienotās vērtības produktu ražošanu papildina uzņēmuma stratēģiskie sociālie mērķi, piemēram, veicināt sabiedrības līdzdalību un sadarbību mežu apsaimniekošanā un attīstīt darba vidi, kas paaugstina lojalitāti un atraisa pašmotivāciju. Līdztekus ekonomiskajiem un sociālajiem mērķiem LVM izvirzīti arī vides stratēģiskie mērķi, piemēram, sniegt dabas daudzveidības un rekreācijas pakalpojumus no meža ekosistēmas un palielināt mežu devumu globālo klimata izmaiņu mazināšanā un atjaunojamo resursu izmantošanā.

LVM ekonomiskais devums valsts un pašvaldību budžetos laika posmā no 2000. līdz 2020. gadam veido vairāk nekā 1,3 miljardus eiro nodokļu un dividenžu veidā. Ik gadu atbilstoši uzņēmuma akciju turētāja (Zemkopības ministrijas) ziedošanas pamatprincipiem LVM daļu no peļņas novirza arī valsts līmenī nozīmīgu labdarības, veselības un sociālās palīdzības, kultūras un mākslas, sporta, izglītības un zinātnes projektu atbalstīšanai.

Nemainīgi būtiska uzņēmumā ir vides vērtību saglabāšana – teju 18 % no apsaimniekoto mežu un vairāk nekā 21 % no visu zemju kopplatības LVM apsaimnieko ar dabas aizsardzības mērķi.

Palielinātas ekonomikas attīstības nenoteiktības apstākļos LVM lielākais izaicinājums ir spēja pielāgot uzņēmuma pamatdarbību atbilstoši tirgus pieprasījumam. Saskaņā ar LVM padomes apstiprināto budžetu 2021. gadā uzņēmums plāno atjaunot mežaudzes 17 tūkstošu hektāru platībā, izkopt jaunaudzes 33 tūkstošu hektāru platībā, kā arī 564 tūkstošu kubikmetru apjomā veikt meliorācijas grāvju attīrīšanu no piesērējuma. Iecerēts arī atjaunot meža meliorācijas sistēmas vairāk nekā 19 tūkstošu hektāru platībā un nodot ekspluatācijā 338 kilometrus meža ceļu.

 LVM ILGTSPĒJAS PĀRSKATS PAR 2020.GADU