26 • 03 • 2021

LVM uzlabos un atjaunos īpaši aizsargājamu sugu un Eiropas Savienības nozīmes biotopu dzīvotnes 14 īpaši aizsargājamās dabas teritorijās

mednis

AS “Latvijas valsts meži” (LVM) sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi un saistītajiem partneriem, valsts, pašvaldību un privātajām institūcijām, Eiropas Savienības Kohēzijas fonda finansētā projekta “Apsaimniekošanas pasākumu veikšana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos biotopu un sugu aizsardzības stāvokļa uzlabošanai” ietvaros turpmāko trīs gadu laikā plāno uzlabot un atjaunot gan Eiropas Savienības nozīmes  biotopus, gan uzlabot un atjaunot piemērotus apstākļus aizsargājamu sugu dzīvotņu ilgtspējīgai pastāvēšanai 14 īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, kas atrodas LVM valdījumā. Kopumā projektā, iesaistoties saistītajiem partneriem, plānoti darbi vairāk nekā 40 īpaši aizsargājamās dabas teritorijās visā Latvijā.

“Dabā ir gan dzīvotnes, kuru pastāvēšanai ir nepieciešami pēc iespējas netraucēti un stabili apstākļi, gan tādi biotopi, kuri ir atkarīgi no dabiskiem nepieciešamiem traucējumiem - vēja, vētras, uguns, regulāras applūšanas u.c. – un kuru dabiskās prasības nosaka tiem nepieciešamo apsaimniekošanu. Tāpat cilvēka un dabas ilgstošā mijiedarbībā ir izveidojušies tādi aizsargājami biotopi un sugu dzīvotnes, kuru pastāvēšana ir atkarīga no regulāras apsaimniekošanas - zālāji, parkveida pļavas un ganības, zāļu purvi u.c. Vairāku aizsargājamu un retu biotopu un sugu dzīvotņu pastāvēšana ir atkarīga no tiem nepieciešamiem dabiskiem traucējumiem. Ja šie traucējumi dabā iztrūkst, tie ir jāimitē cilvēkiem, ja vēlamies šīs kompleksās platības saglabāt. Šai biotopu grupai pieder pelēkās kāpas un virsāji, arī alejas, upju straujteces un vairāki mežu biotopu veidi. Mērķtiecīga, pārdomāta un ekoloģijas zināšanās balstīta šo teritoriju apsaimniekošana uzlabo dzīves apstākļus ar šīm dzīvotnēm saistītām sugām,” skaidro LVM vides projektu vadītāja Ieva Rove.

Līdz 2023. gada beigām uzturēšanas un atjaunošanas darbi galvenokārt tiks īstenoti ES nozīmes biotopos, kuru pastāvēšana ir atkarīga no apsaimniekošanas un dabisko nepieciešamo traucējumu imitēšanas, t.i., zālājos un parkveida ainavās,  pelēkajās kāpās un virsājos. Savukārt mežos paredzēts veicināt dažādu meža struktūru daudzveidību un mazināt cilvēka darbības ietekmi, piemēram, stādītajās mežaino piejūras kāpu priežu audzēs plānots radīt dabiskiem kāpu mežiem raksturīgus apstākļus – dažādojot viendabīgās priežu audzes ar atvērumiem, kā arī veicināt citu meža struktūras elementu dažādību.

cirgalu kapas dsc 0624

ES nozīmes biotopu atjaunošana plānota īpaši aizsargājamās dabas teritorijās visā Latvijā. LVM darbus veiks 14 vietās  - 13 ES nozīmes īpaši aizsargājamās dabas teritorijās Natura2000 un vienā mikroliegumā piecos LVM reģionos:

 • aizsargājamo ainavu apvidū “Ziemeļgauja”;
 • dabas liegumos “Ziemeļu purvi”, “Augstroze”, “Melturu sils”, “Sakas grīņi”, “Ances purvi un meži”, “Ovīši”, “Užava”, “Posolnīca”, “Lubāna mitrājs”;
 • trīs dabas parkos: “Numernes valnis”, “Vecumu meži” un “Driksnas sils”;
 • mikroliegumā meža silpurenes Pulsatilla patens aizsardzības nodrošināšanai pie Gaigalavas.
 • Prioritāri izvēlēti tādi ES nozīmes biotopi un īpaši aizsargājamu sugu dzīvotnes, kuru atjaunošana sniegs vislielāko ieguldījumu konkrētās īpaši aizsargājamās dabas teritorijas mērķu sasniegšanā vai valsts līmenī veicinās konkrētas sugas vai ES nozīmes biotopa labvēlīga aizsardzības stāvokļa sasniegšanu.

  Dažādas aktivitātes projekta ietvaros sāksies jau šogad. Lai nodrošinātu sabiedrības informēšanu par dabas vērtībām nepieciešamajiem pasākumiem un iesaisti tajos, plānoti lauka semināri, uz kuriem būs gaidīti arī sabiedrības un saistīto institūciju pārstāvji, kas ieinteresēti ilgtspējīgā dabas resursu apsaimniekošanā. Informācija par semināriem būs pieejama LVM mājaslapas sadaļā “Vides projekti”, pie attiecīgā projekta.

  Šīs aktivitātes paredzētas Eiropas Savienības Kohēzijas fonda finansētajā projektā, kuru līdz 2023. gada beigām Dabas aizsardzības pārvalde īstenos kopā ar sadarbības partneriem AS “Latvijas valsts meži”, VSIA “Latvijas Valsts ceļi” un vairāk nekā 10 pašvaldībām un privāto zemju īpašniekiem.

  Projekta “Apsaimniekošanas pasākumu veikšana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos biotopu un sugu aizsardzības stāvokļa uzlabošanai” (Nr.5.4.3.0/20/I/001) kopējais budžets plānots 3,52 miljonu EUR apmērā un 85% no tā finansē Eiropas Savienības Kohēzijas fonds, īstenošanas laiks: no 2021. līdz 2023. gadam.

  kohezijas fonda logo linija apgriezta