04 • 03 • 2021

Norit aktīvs darbs pie dabas aizsardzības projekta “LIFE IP LatViaNature”

jaunaudze copy copy

Lai izrunātu aktuālos jautājumus un darbības plānu, februārī notika pirmā LIFE Integrētā projekta “Natura 2000 aizsargājamo teritoriju pārvaldības un apsaimniekošanas optimizācija” (LatViaNature) sadarbības partneru tikšanās, kurā piedalījās arī AS "Latvijas valsts meži" (LVM) pārstāvji. “LIFE-IP LatViaNature” ir līdz šim vērienīgākais projekts dabas aizsardzības jomā Latvijā.

Tikšanās laikā projekta vadības grupas pārstāvji un eksperti no projekta partneru organizācijām apsprieda 2021. gadā plānotās projekta darbības, vienojās par sadarbības principiem un pauda gatavību kopīgi rast jaunas pieejas un metodes, lai pilnveidotu bioloģiskās daudzveidības aizsardzības sistēmu Latvijā, īstenojot projektā paredzēto secīgos soļos

“LVM sadarbībā ar iesaistītajām organizācijām projekta gaitā uzlabos dabas aizsardzības sistēmas stratēģisko un ekoloģisko pārvaldību Latvijā, kas ir arī šī projekta galvenais mērķis. Vienlaikus strādāsim pie Natura 2000 teritoriju prioritāro rīcību programmu ieviešanas, lai nodrošinātu un uzlabotu Eiropas Savienības nozīmes biotopu un sugu aizsardzības stāvokli Latvijā. Projekta laikā plānots izstrādāt inovatīvas pieejas, lai risinātu aktuālus dabas aizsardzības jautājumus,” stāsta LVM Vides projektu vadītāja Ieva Rove.

Projekts ilgs līdz 2028. gadam un tā laikā LVM īstenos vairākas aktivitātes. LVM izstrādās un pārbaudīs inovatīvas metodes, kā imitēt vēlamos dabiskos traucējumus meža biotopos – mežainās piejūras kāpās, ķērpjiem bagātos priežu mežos un skujkoku mežos uz osveida reljefa formām. Lai šo uzdevumu veiktu, tiks izveidotas trīs demonstrējumu teritorijas 100 hektāru kopplatībā. Projekta ietvaros tiks sagatavots arī dabas aizsardzības plāns traucējumu atkarīgajiem mežu biotopiem, iekļaujot uzņēmuma ainavekoloģiskās plānošanas risinājumu pieredzi. Tāpat tiks izstrādāta un pārbaudīta monitoringa metodika, kā ar tālizpētes instrumentiem novērtēt izmaiņas meža biotopos. Jānorāda, ka meža nozare Latvijā un pasaulē ir viena no spēcīgākajām ģeotelpiskās informācijas un metožu izmantošanā darbu plānošanā un īstenošanā. Projekts būs laba iespēja dalīties zināšanās un stiprināt dabas aizsardzības plānošanu, izmantojot inovatīvus risinājumus.

Projekta īstenošanā piedalās LVM, Dabas aizsardzības pārvalde, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Latvijas Universitāte, Daugavpils Universitāte, Latvijas Lauksaimniecības universitāte un Vidzemes Augstskola, kā arī Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs, Latvijas Dabas fonds un Pasaules Dabas Fonds.

Projekts “”Natura 2000” aizsargājamo teritoriju pārvaldības un apsaimniekošanas optimizācija” (LIFE19IPE/LV/000010  LIFE-IP LatViaNature) tiek īstenots ar Eiropas Savienības LIFE programmas un Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansiālu atbalstu.

Informācija atspoguļo tikai projekta LIFE IP LatViaNature īstenotāju redzējumu, Eiropas Komisijas Mazo un vidējo uzņēmumu izpildaģentūra nav atbildīga par šeit sniegtās informācijas iespējamo izmantojumu. 

life latvianature rinda 100

 

 

 

Lasīt vairāk: