17 • 02 • 2021

Zinātniskās institūcijas aicinātas pieteikties pētījumu programmām

 jaunaudze ziema

AS “Latvijas valsts meži” (LVM) aicina zinātniskās institūcijas pieteikties dažādu virzienu pētījumu programmu īstenošanai. Kopumā iespējams pieteikties izpētei trīs pētījumu programmās: “Nākotnes fitopataloģisko risku izpēte”, “Darba metodes un tehnoloģijas meža atjaunošanai, ieaudzēšanai, kopšanai un aizsardzībai”, “Oglekļa aprite meža ekosistēmā”, kā arī pētījumam “Vides faktoru ietekmes uz meža putniem izpēte”. Sasniedzamie pētījumu rezultāti un izpildes termiņi norādīti katras programmas pieteikumā.

Pētījumu programmas “Nākotnes fitopataloģisko risku izpēte” nolūks ir apzināt invazīvo organismu izplatību un to ietekmi uz koku vitalitāti Latvijā, kā arī kopumā apzināt patogēno sēņu sastopamību audzēs (īpaši jaunaudzēs) un izvērtēt to ietekmi saistībā ar turpmākajām klimata pārmaiņām.

Pētījumu programmas “Darba metodes un tehnoloģijas meža atjaunošanai, ieaudzēšanai, kopšanai un aizsardzībai” nolūks ir meklēt un aprobēt jaunas darba metodes un tehnoloģijas meža atjaunošanas, ieaudzēšanas, kopšanas un jaunaudžu aizsardzības darbu efektivizēšanai. Programmā ietilpst 3 pētījumi.

Pētījumu programmas “Oglekļa aprite meža ekosistēmā” nolūks ir izstrādāt meža apsaimniekošanas plānošanai ērti pielietojamu metodi biomasas un CO2 piesaistes aprēķināšanai no mežaudžu vidējiem parametriem LVM apsaimniekotajos mežos.

Pētījuma “Vides faktoru ietekmes uz meža putniem izpēte” nolūks ir izstrādāt un aprobēt uzskaites metodikas dienas meža putnu populāciju, putnu sabiedrību un to dzīvotņu stāvokļa novērtēšanai, kā arī mežsaimniecības ietekmes noskaidrošanai uz putnu populāciju stāvokli, telpisko izplatību un dzīvotņu kvalitāti LVM apsaimniekotajās mežu teritorijās.