04 • 02 • 2021

LVM iesaistās Latvijas dabas aizsardzības sistēmas pilnveidošanā

roberts stripnieks paraksta

Attēlā: AS "Latvijas valsts meži" prezidents Roberts Strīpnieks

AS “Latvijas valsts meži” (LVM) sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi un vēl astoņām valsts un nevalstiskā sektora organizācijām, kā arī četrām augstākās izglītības iestādēm no 2021. līdz 2028. gadam īstenos kopīgu projektu “Natura 2000 aizsargājamo teritoriju pārvaldības un apsaimniekošanas optimizācija” jeb “LIFE-IP LatViaNature”.

Projekta ietvaros plānots izstrādāt inovatīvas pieejas, lai risinātu aktuālus dabas aizsardzības jautājumus un ieviestu “Natura 2000” teritoriju prioritāro rīcību programmu, tādējādi nodrošinot Eiropas Savienības nozīmes biotopu un sugu labvēlīgu aizsardzības stāvokli Latvijā.

Projektā izvēlētas trīs pamata tēmas –  ES nozīmes aizsargājamie zālāji, ES nozīmes aizsargājamie meži un invazīvo jeb svešzemju sugu ierobežošana. LVM, kuru valdījumā atrodas teju puse no Eiropas Savienības nozīmes aizsargājamo jeb tā dēvēto Natura 2000 teritoriju, sniegs devumu darbā ar no traucējumiem atkarīgiem meža biotopiem, attālās izpētes iespēju pielietošanā meža biotopu stāvokļa novērtēšanā, dalīsies ar pieredzi ainavekoloģiskās plānošanas iespēju pielietošanā Eiropas Savienības nozīmes meža biotopu aizsardzības plānošanā, kā arī atbalstīs atsevišķus svešzemju augu sugu ierobežošanas pasākumus.

Kādi būs ieguvumi? Projekts ļaus īstenot zinātnē un ilggadējo uzņēmumu darbinieku praktiskajā pieredzē balstītu pieeju dabas aizsardzības jautājumu risināšanā, jo īpaši bioloģiskās daudzveidības sektorā. Dabas vērtību saglabāšana un biotopu atjaunošana ir būtisks devums ekosistēmu pakalpojumu nodrošināšanā, vienlaikus dodot ieguldījumu klimata pārmaiņu mazināšanā. Savukārt vieda dabas kapitāla apsaimniekošana ir pamats ne tikai ilgtspējīgas ekonomikas attīstībai, bet arī kvalitatīvas dzīves vides un veselīgas sabiedrības pastāvēšanai.

andrejs svilans paraksta ar lvm

Attēlā: Dabas aizsardzības pārvaldes ģenerāldirektors Andrejs Svilāns 

“LIFE-IP LatViaNature” ir ES LIFE Vides programmas Integrētais projekts, kas nodrošina Eiropas Savienībā nozīmīgu vides politikas dokumentu ieviešanu. Integrētos projektus raksturo daudznozaru pieeja, ilgtermiņa skatījums, daudzpusīgs iesaistīto partneru loks un plašs ģeogrāfiskais pārklājums. Integrētā projekta galvenais mērķis ir konkrētās stratēģijas vai rīcības plāna pilnīga ieviešana, procesā iesaistot projekta mērķim atbilstošās nozares un ieinteresētās puses.

“LIFE-IP LatViaNature" tiek īstenots ar Eiropas Savienības LIFE Vides programmas un Valsts reģionālās attīstības aģentūras Latvijas vides aizsardzības fonda finansiālu atbalstu. Projekta kopējais budžets ir 19,49 miljoni eiro, AS “Latvijas valsts meži” sadaļas budžets projektā ir 1 miljons eiro, no tiem 60% ir ES finansējums.

Katrai ES dalībvalstij ir iespēja īstenot kopumā trīs integrētos projektus ar LIFE programmas līdzfinansējumu, Latvijai un arī LVM tas būs otrais integrētais projekts.

“LIFE-IP LatViaNature” ir ES LIFE Vides programmas Integrētais projekts, kas nodrošina Eiropas Savienībā būtisku vides politikas dokumentu ieviešanu. Integrētos projektus raksturo daudznozaru pieeja, ilgtermiņa skatījums, plašs iesaistīto partneru loks un plašs ģeogrāfiskais pārklājums.  Integrētā projekta galvenais mērķis ir konkrētās stratēģijas vai rīcības plāna pilnīga ieviešana, iesaistot projekta mērķim atbilstošās nozares un ieinteresētās puses.

1