Medības mūsdienās ir vaļasprieks, aktīvā atpūta brīvā dabā. Bez dabas resursu izmantošanas, tās ir arī rūpes un gādība par šo resursu saglabāšanu. Vienlaikus mednieku pienākums ir nodrošināt saimnieciski pieļaujamo dzīvnieku skaitu un medījamiem dzīvniekiem nepieciešamās vides saglabāšanu.

Akciju sabiedrība „Latvijas valsts meži” iznomā medību tiesības Sabiedrības valdījumā un īpašumā esošajās zemēs, kā arī veic šo medību platību novērtēšanu, aprēķina medību tiesību nomas maksu atbilstoši LR MK noteikumiem., noslēdz un administrē līgumus par medību tiesību nomu.

Medību tiesību iznomāšanas līgumi nākošajam periodam tiek noslēgti, ievērojot līgumā paredzētās nomnieka pirmtiesības un sadarbību.

 

Pievienotie dokumenti:

 Medību infrastruktūras ierīkošanas nosacījumi. 

 Pamatprincipi medību infrastruktūras izveidošanai un uzturēšanai 

 Vienošanās par koku ciršanu zvēru piebarošanai 

 Ciršanas tiesību pirkuma līgums medību  infrastruktūrai 

 Iesnieguma paraugs 

 Koku cenas mežā medību platību apsaimniekošanas vajadzībām laika periodam no 2017. gada 15. janvāra līdz 2018. gada 15. janvārim