Par AS “Latvijas valsts meži” valdes locekļu amata kandidātu atlases procesa rezultātiem

Ar AS “Latvijas valsts meži” 2022. gada 3. marta padomes lēmuma Nr. 27 protokola Nr. 5/2022 4. punktu izveidotā nominācijas komisija, kuras locekļu sastāvā ietilpst komisijas priekšsēdētājs Kaspars Ozoliņš, AS “Latvijas valsts meži” padomes loceklis, komisijas locekļi Edmunds Beļskis, AS “Latvijas valsts meži” padomes priekšsēdētājs, Raivis Kronbergs, Zemkopības ministrijas valsts sekretārs, Dzintra Gasūne, Pārresoru koordinācijas centra Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas vadītāja, kā arī neatkarīgie eksperti Jānis Endziņš, biedrības “Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera” valdes priekšsēdētājs, Daiga Auziņa - Melalksne, Baltijas Korporatīvās pārvaldības institūta padomes locekle, un Inesis Boķis, biedrības “Latvijas Meža īpašnieku biedrība” prezidents.

Konkurss uz četriem valdes locekļu amatiem tika izsludināts 24.martā ar pieteikšanās termiņu līdz 13.aprīlim Nodarbinātības valsts aģentūras, Zemkopības ministrijas, AS “Latvijas valsts meži” un Pārresoru koordinācijas centra mājaslapās.

Ņemot vērā nelielo pieteikumu skaitu uz valdes locekļa amatu vides aizsardzības jomā un meža apsaimniekošanas jomā, komisija 2022.gada 21.aprīlī nolēma izsludināt pagarinājumu konkursam uz šiem valdes locekļu amatiem līdz 6.maijam. Konkursam piesaistītajai atlases kompānijai SIA “ASTRAL Executive Search” (turpmāk - Atlases kompānija) tika dots uzdevums apzināt un piesaistīt kandidātus uz šiem valdes locekļu amatu profiliem. Atlases kompānija papildus izvērtēja 92 kandidātus un uzrunāja 14 kandidātus meža apsaimniekošanas jomā. Vides aizsardzības jomā  Atlases kompānija papildus izvērtēja 25 kandidātus un uzrunāja 11 kandidātus.

Pēc konkursa termiņa pagarinājuma beigām papildus vēl pieteicās 1 kandidāts meža apsaimniekošanas jomā un 6 kandidāti vides aizsardzības jomā.

Kopumā tika saņemti un izskatīti 51 pieteikums;

 • Komandas vadības jomā - 22 pieteikumi;
 • Finanšu vadības jomā – 13 pieteikumi;
 • Meža apsaimniekošanas jomā – 6 pieteikumi;
 • Vides aizsardzības jomā – 10 pieteikumi.
 • Kandidāti uz AS “Latvijas valsts meži” valdes locekļu amatiem tika vērtēti trīs atlases kārtās. Viss nominācijas process notika attālināti. Komisijas locekļi sēdēs piedalījās, izmantojot videokonferences rīku MS Teams.

  Valdes locekļu amatu kandidāti tika vērtēti saskaņā ar 2022.gada 24.marta nominācijas komisijas sēdē (Protokols Nr.1/LVM), apstiprināto Nolikumu par kandidātu atlasi uz AS “Latvijas valsts meži” valdes locekļu amatiem, kā arī apstiprinātajiem vērtēšanas kritērijiem.

  Pirmajā atlases kārtā kandidātu atbilstību izvirzītajām prasībām (valsts valodas zināšanas normatīvajos aktos noteiktajā apjomā, ne zemāks kā C1 līmenī, angļu valodas zināšanas B2 līmenī, izglītību, darba pieredzi pēdējo 10 gadu laikā, un profesionālo pieredzi attiecīgajās jomās) vērtēja nominācijas komisija, izskatot kandidātu pieteikumus, iesniegtos CV un pieteikumam pievienotos apliecinājumus un citus kandidātu iesniegtos dokumentus. Atlases kompānija sagatavoja kandidātu sākotnējo reputācija izvērtējumu, izmantojot publiski pieejamo informāciju.

  Nominācijas komisija uz konkursa otro kārtu izvirzīja, kandidātus, kas bija saņēmuši visvairāk punktus:

 • komandas vadības jomā – 8 kandidātus
 • finanšu vadības jomā – 7 kandidātus;
 • meža apsaimniekošanas jomā – 3 kandidātus;
 • vides aizsardzības jomā – 4 kandidātus.
 • Konkursa otrajā kārtā Atlases kompānija pārbaudīja valodu zināšanu līmeni, novadīja strukturētās intervijas, uzdeva jautājumus gan angliski, gan latviski un novērtēja personības kompetences - orientācija uz rezultātu sasniegšanu, orientācija uz attīstību, stratēģiskais redzējums, plānošana un organizēšana, lēmumu pieņemšana un atbildība. Kompetenču daļēji strukturētas intervijas laikā kandidāti tika iztaujāti par viņu uzvedību dažādās situācijās iepriekšējās darba vietās ar mērķi noskaidrot pretendenta domāšanas stilu, uzvedības un profesionālās iezīmes, kā arī pretendenta rīcību noteikta tipa situācijās. Kompetenču intervijas laikā tika veidotas specifiskas jautājumu grupas ar mērķi noskaidrot attiecīgo kompetenci un tās līmeni pretendentam. Visiem konkrētās jomas kandidātiem tika uzdoti vienādi jautājumi.

  Pēc kandidātu vērtējumu apkopošanas par konkursa I. un II. kārtu, komisija uz konkursa trešo kārtu izvirzīja, kandidātus, kas bija saņēmuši visvairāk punktus:

 • meža apsaimniekošanas jomā – 1 kandidātu;
 • komandas vadības jomā – 5 kandidātus;
 • vides aizsardzības jomā – 2 kandidātus;
 • finanšu vadības jomā – 3 kandidātus.
 • Atlases trešajā kārtā Atlases kompānija veica padziļinātu reputācijas pārbaudi, ievāca divas atsauksmes par kandidātiem un testēja kandidātus par personības īpašību atbilstību izvirzītajam amatam, un kandidāta intelektuālo spēju atbilstību izvirzītajam amatam.

  Šajā atlases kārtā komisija intervēja kandidātus, uzdodot katram profilam atbilstošus, komisijas iepriekš sagatavotus jautājumus, un noklausījās kandidātu prezentācijas “Stratēģiskais redzējums par LVM galvenajiem izaicinājumiem (komandas vadības jomā, meža apsaimniekošanas jomā, finanšu vadības jomā vai vides aizsardzības jomā)” atbilstoši tam, uz kādu profilu kandidāts pretendēja, kā arī uzklausīja kandidātu atbildes uz komisijas locekļu uzdotajiem jautājumiem.

  Pēc visu trīs atlases kārtu kopvērtējuma, nominācijas komisija, balsojot pieņēma lēmumu, uz valdes locekļa amatu meža apsaimniekošanas jomā izvirzīt vienu kandidātu, finanšu vadības jomā prioritārā secībā izvirzīt divus kandidātus, komandas vadības jomā prioritārā secībā izvirzīt divus kandidātus, kuri bija saņēmuši augstāko novērtējumu, bet vides aizsardzības jomā,  komisijas locekļi, balsojot, pieņēma lēmumu, kandidātus AS “Latvijas valsts meži” padomei nevirzīt.

  Nominācijas komisija beidza savu darbu š.g. 8.jūlijā, kad tika pieņemts gala lēmums un parakstīts protokols par konkursa rezultātiem  un iesniegts priekšlikums AS “Latvijas valsts meži” padomei.