Lai nodrošinātu SIA "Jaunmoku pils" valdes locekļa amatu kandidātu atlases procesu, tika izveidota nominācijas komisija četru balsstiesīgu locekļu sastāvā.

Komisijas priekšsēdētājs - Valdis Kalns, AS "Latvijas valsts meži" valdes loceklis,

Komisijas locekļi -   Māris Kuzmins, AS "Latvijas valsts meži" valdes loceklis,

Ligita Pundiņa, AS "Latvijas valsts meži" Personāla vadības daļas vadītāja,

Andis Zalpēteris, AS "Latvijas valsts meži" Juridiskās daļas vadītājs

Kā pakalpojuma sniedzējs atlasē tika piesaistīts SIA "Fontes Executive Search".

Valdes locekļa/-es amata kandidātiem izvirzītās prasības:

 • atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31.panta ceturtās daļas prasībām;
 • atbilstība likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” prasībām;
 • valsts valodas prasme C2 līmenī;
 • svešvalodas (angļu) prasme B2 līmenī;
 • akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (uzņēmējdarbības vadībā, tūrisma un viesmīlības nozares uzņēmumu vadībā, kultūras vadībā);
 • vismaz 3 (trīs) gadu darba pieredze līdzvērtīgā vadošā amatā pēdējo 10 gadu laikā - uzņēmuma vadībā vai amatā, kas tieši pakļauts uzņēmuma vadībai, kas nodrošina kompetences un zināšanas, kuras nepieciešamas, lai profesionāli pildītu valdes locekļa pienākumus;
 • vismaz 3 (trīs) gadu nepārtraukta pieredze vienā no sekojošām jomām - mārketings un pārdošana, tūrisma un viesmīlības organizācija, kultūras darba organizācija, nekustamā īpašuma, vēlams kultūrvēsturisku objektu, apsaimniekošanā.
 • Nevainojama reputācija, kas nozīmē, ka nav iemesla pamatotām šaubām par personas nevainojamu reputāciju un nav pierādījumu, kas liecinātu par pretējo.
 • Kompetences - stratēģiskais redzējums, komandas vadīšana, orientācija uz attīstību, lēmumu pieņemšana un atbildība.
 • Amata kandidātiem piemērojamie īpašie nosacījumi:
  • valdes locekļa amatam ir piemērojams valsts amatpersonas statuss un noteiktie ierobežojumi;
  • kandidāts nevar būt persona:
  • kurai nav augstākās izglītības,
  • kura ir bijusi sodīta par tīšu noziedzīgu nodarījumu, neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas,
  • kurai, pamatojoties uz kriminālprocesa ietvaros pieņemtu nolēmumu, ir atņemtas tiesības veikt noteiktu vai visu veidu komercdarbību vai citu profesionālo darbību,
  • par kuru ir pasludināts maksātnespējas process,
  • kura ir vai pēdējo 24 mēnešu laikā līdz pieteikumu iesniegšanas gala termiņa datumam publiskas kandidātu pieteikšanās procedūras ietvaros ir bijusi politiskās partijas vai politisko partiju apvienības amatpersona.

Atklātas pieteikšanās rezultātā uz valdes locekļa amatu tika saņemts 41 pieteikums.

Kandidāti tika vērtēti trīs kārtās. Konkursa pirmajā kārtā tika vērtēta kandidātu atbilstība obligātajām minimālajām prasībām un vēlamajām prasībām,  pamatojoties uz kandidātu iesniegtajiem apliecinošajiem dokumentiem. Pēc obligāto kritēriju izvērtēšanas uz otro kārtu - kompetenču interviju tika aicināti 7 kandidāti, kuri bija ieguvuši augstāko punktu skaitu atlases pirmajā kārtā.  

Trešajā kārtā uz interviju un sava stratēģiskā redzējuma par SIA “Jaunmoku pils” galvenajiem nākotnes izaicinājumiem prezentāciju tika aicināti 5 kandidāti ar augstākajiem vērtējumiem pirmās un otrās kārtas kopsummā.

2024.gada 5. janvārī Komisija iesniedza SIA "Jaunmoku pils" dalībnieku sapulcei  lēmuma pieņemšanai divus valdes locekļa amata kandidātus ar augstāko vērtējumu.

2024.gada 23.janvārī Dalībnieku sapulce lēma valdes locekļa amatam virzīt Ievu Sīpolu.