Mežs - svarīgākais CO2 piesaistes avots CO2 piesaiste2

Mežs darbojas kā oglekļa piesaistītājs, jo fotosintēzes procesā koki piesaista CO2 no atmosfēras, akumulējot oglekli un atbrīvojot skābekli.

Ilgtspējīgi apsaimniekotā mežā oglekļa uzkrāšanās nekad neapstājas, jo jaunie kociņi aizstāj nocirstos. Nocirstā kokā ogleklis joprojām ir piesaistīts - kā oglekli uzglabājoša „noliktava”. Jaunaudzes ļoti cītīgi piesaista CO2 un izmanto to augšanai, savukārt veci koki aug lēni un atmirstot sāk sadalīties, izdalot CO2.

LVM apsaimniekotajos mežos ik gadus, mežs pieaugot, piesaista 4,1 milj. tonnu oglekļa jeb 15 milj. tonnu CO2 ekv., bet kopējais uzkrājums dzīvajā biomasā jeb visos LVM apsaimniekotajos mežos ir 123 milj. tonnu oglekļa jeb 450 milj. tonnu CO2 ekv. (emisiju pārrēķinu koeficients no oglekļa uz oglekļa dioksīdu ir 3.67).

  • CO2 piesaiste – atmosfēras oglekļa saistīšana dzīvajā biomasā (virszemes un pazemes biomasā) fotosintēzes procesā.
  • Pazemes biomasa – augoša koka dzīvās saknes un celms līdz 1% no koka augstuma.
  • Virszemes biomasa – augoša koka virszemes daļa, tajā skaitā stumbrs, zari, miza, sēklas un lapotne.
  • Emisija - gāzveida vielu izdale atmosfērā.

Mežsaimnieciskās darbības, kas sekmē CO2 piesaisti:

  • Meža kopšana uzlabo mežaudžu veselību un samazina bojājumu risku, nodrošinot papildus CO2 piesaisti dzīvajā biomasā, kā arī palielina par 10 līdz 15% oglekļa uzkrājumu koksnes produktos;
  • Mērķtiecīga meža atjaunošana ar selekcionētu materiālu nodrošina piesaisti dzīvajā biomasā vidēji 50 tonnas CO2 uz vienu hektāru meža apsaimniekošanas cikla ietvaros;
  • Meža meliorācijas sistēmu uzturēšana un atjaunošana nodrošina kokam labākus augšanas apstākļus – Latvijā kopumā meža meliorācijas sistēmu atjaunošanas potenciāls varētu piesaistīt ~ 1,5 milj. tonnas CO2 gadā;
  • Meža augsnes kvalitātes uzlabošana ar pelniem un minerāliem nodrošina labāku koku augšanu;
  • Lauksaimniecības zemju apmežošana palielina meža platību;
  • Ātraudzīgu koku sugu plantāciju ierīkošana palielina dzīvo biomasu.

Koksnes produkti - oglekli uzglabājoša „noliktava”

Ogleklis noliktava2

Fotosintēzes rezultātā kokā noglabāto oglekli var izmantot siltuma un elektroenerģijas ražošanai. Biomasas izmantošana ir CO2 neitrāls process jeb – cik paņem, tik atdod: koki augot piesaista CO2, un tos sadedzinot, tieši tāds pats daudzums CO2 izdalās atmosfērā. Ilgtermiņa efekts CO2 līdzsvarošanai tiek panākts, kad koksne vispirms tiek izmantota būvniecībā vai interjerā, un pēc tam kā enerģijas avots.