ae p 777

Aizsargājamās dabas teritorijas ir īpaši aizsargājamās dabas teritorijas (ĪADT), mikroliegumi, Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjosla, LVM noteiktās aizsargājamās teritorijas.

Jebkuras personas un pasākuma organizatora atbildība ir iepazīties ar teritorijas, kurā plānota aktivitāte, izmantošanas noteikumiem, tai skaitā ievērot aizsargājamajās dabas teritorijās noteiktās vispārējās vai individuālās aizsardzības un izmantošanas prasības.

Kartogrāfisko informāciju par LVM valdījumā esošajām ĪADT, mikroliegumiem, aizsargjoslām un LVM noteiktām dabas aizsardzības teritorijām var iegūt interneta vietnē LVM GEO KARTES un lietotnē LVM GEO MOBILE, bet Dabas aizsardzības pārvaldes dabas datu pārvaldības sistēmā “OZOLS” - informāciju par ĪADT un mikroliegumiem visu īpašnieku zemēs.

Aizsargājamās dabas teritorijās saskaņā ar normatīvo aktu prasībām var tikt ierobežota pārvietošanās ar motorizētiem transporta līdzekļiem, laivošana un pārvietošanās ar ūdens transporta līdzekļiem pa virszemes ūdensobjektiem, pārvietošanās ar zirgiem, zirgu pajūgiem, dažādu pasākumu rīkošana, t.sk. autosacensības, motosacensības, velosacensības, ralliji, treniņbraucieni, ūdensmotosporta un ūdensslēpošanas sacensības, publiski pieejamu dabas tūrisma un izziņas infrastruktūras objektu, piemēram, taku, telšu vietu, stāvlaukumu ierīkošana, ugunskuru kurināšana, ķērpju un sūnu iegūšana u.c.

Ievērojot LVM apņemšanos rūpēties par īpaši aizsargājamo sugu populāciju labvēlīgu stāvokli, papildus normatīvajos aktos noteiktiem ierobežojumiem var tikt noteikti vēl citi ierobežojumi pasākumu vai aktivitāšu norisei.