Meža augšanas apstākļu uzlabošanas pētījumu programma 2016.-2021. gadam

Meža augšanas apstākļu uzlabošanas pētījumu programma 2016.-2021. gadam

LVM zinātniskās izpētes pasūtījums

AS „Latvijas valsts meži” (LVM) pasūtījusi zinātnisko pētījumu „Meža augšanas apstākļu uzlabošanas pētījumu programma 2016.–2021. gadam”.

Biogēno elementu ienešana ar minerāliem vai organiskiem augsnes ielabošanas līdzekļiem ir viens no mežsaimniecības intensifikācijas paņēmieniem, kas nodrošina īpaši lielu krājas pieauguma palielinājumu boreālajos un hemi-boreālajos mežos (Kāposts, 1981). Kokaudžu augšanu šajā reģionā nereti ierobežo slāpekļa trūkums, kā arī kālija un fosfora deficīts kūdras augsnēs. Pagājušā gadsimta divdesmitajos gados uzsāktie meža augšanas apstākļu uzlabošanas mēģinājumi pierāda, ka biogēno elementu ienese var pat dubultot apaļo kokmateriālu iznākumu.

Lielāks biomasas pieaugums intensīvi un ilgtspējīgi apsaimniekotos mežos sekmē arī citu meža ekosistēmas pakalpojumu attīstību – rekreācijas un sociālās funkcijas, medību saimniecība, bioloģiskās daudzveidība un vides aizsardzība. Saskaņā ar Zviedrijā veiktiem pētījumiem meža apsaimniekošanas intensifikācija līdz 2050. gadam ļauj palielināt krājas pieaugumu Zviedrijas mežos par 20%, nenodarot kaitējumu aizsargājamām dabas teritorijām un neradot negatīvu ietekmi uz citu meža ekosistēmu pakalpojumu īstenošanu (Bergh et al., 1999).

Pētījuma mērķi:

  • nodrošināt maksimālo saimniecisko efektu, atjaunojot meža augšanas apstākļu uzlabošanas praksi Latvijas mežsaimniecībā,
  • izstrādāt rekomendācijas ietekmes uz vidi mazināšanai, veicot meža augšanas apstākļu uzlabošanu,
  • novērtēt meža augšanas apstākļu uzlabošanas ar slāpekļa piedevām un koksnes pelniem saimniecisko efektu un ietekmi uz vidi biežāk sastopamajos meža tipos: briestaudzēs, vidēja vecuma audzēs un jaunaudzēs, tajā skaitā ātraudzīgu introducēto koku sugu stādījumos un augstvērtīga stādmateriāla pārbaudes stādījumos,
  • veidot pozitīvu un atbildīgu sabiedrības attieksmi pret meža augšanas apstākļu uzlabošanas pasākumiem.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš – 2016. gada 4. janvāris.

Pētījuma dokumenti
07 • 12 • 2015Pieteikums izpētei Lasīt tagad 
07 • 12 • 2015Zinātniskās izpētes piedāvājums Lasīt tagad 
Esam sertificēti

SC ISO 50001 m